จินซิลด์, บรี

Adobe Flash CS3 professional classroom in a book : คู่มือการใช้งานเชิงปฏิบัติการ ฉบับสมบูรณ์ / Brie Gyncild ; แปลและเรียบเรียงโดย, ไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ส. เอเชียเพลส, 2550

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y51 M01 D73

9789748410579


Flash CS3 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์).
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

006.7869 / จ467อ