สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

การจัดการทางการสื่อสาร / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์พรินติ้ง, 2550 - 301 หน้า : แผนภูมิ

Y51 M01 D43

9749470273


การสื่อสาร

302.2 / ส852ก