จุฑามาศ จิวะสังข์.

ตัดต่อภาพยนตร์อย่างมืออาชีพ PremierePro & After Effects CS3 ฉบับสมบูรณ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550 - 368 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องจากสัน : PremierePro & After Effects CS3 ฉบับสมบูรณ์ มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y51 D03 D43

9789744896803


Adobe Premiere Pro (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Adobe After Effects (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.68 / จ628ต