ว. ณ สยาม.

วิพากษ์คนทีวี / ว. ณ สยาม. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : กฤตญาดา, 2550 - 159 หน้า

Y51 M04 D43

9789748506319


การสื่อข่าวและการเขียนข่าว.
ข่าวโทรทัศน์.
ภาษาไทย--การใช้ภาษา

070.43092 / ว111ว