ศศิวิมล มีอำพล.

การบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / ศศิวิมล มีอำพล - พิมพ์ครั้งที่ 16 ฉบับปรับปรุงใหม่ - กรุงเทพฯ : อินโฟไมนิ่ง, 2550 - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ

Y51 M01 D54

9747582759


การบัญชีบริหาร
การบัญชีต้นทุน

658.1511 / ศ311ก 2550