กาญจนา ศรีพงษ์.

การบัญชีบริหาร / กาญจนา ศรีพงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตร, 2540 - ก-ฉ, 281, [82] หน้า : แผนภูมิ

Y51 M01 D54


การบัญชีบริหาร
งบการเงิน
การบัญชีต้นทุน

658.1511 / ก425ก 2540