อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

ปักธงรุกตลาดจีน = Doing business in China / ผู้เขียน, อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น. - กรุงเทพฯ : Busy-day, 2550 - 248 หน้า : ภาพประกอบ

Y51 M01 D56

9789748195896


บรรษัทข้ามชาติ.


ไทย--การค้ากับต่างประเทศ--จีน.
การลงทุนของไทย--จีน
จีน--ภาวะเศรษฐกิจ

382.09593051 / อ467ป