ร็อคก้า, เอลิม่าร์ อนุวัฒน์.

พจนานุกรม เยอรมัน-ไทย = Deutsch-Thailandisches worterbuch / โดย เอลิม่าร์ อนุวัฒน์ ร็อคก้า - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ไทยวัฒนาพานิช, 2532 - 24, 1293 หน้า

ชื่อเรื่องบนปก: German-Thai dictionary

9740757847


ภาษาเยอรมัน--พจนานุกรม--ภาษาไทย.

433.9591 / ร181พ