งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ / บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.), 2548. - 133 หน้า : ภาพประกอบ.

Y51 M01 D41

9749666445


ชุมชน--วิจัย
การพัฒนาชุมชน--วิจัย
วิจัย

001.4 / ง319 2548