คู่มือสำหรับเภสัชกร : การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ / บรรณาธิการ, ปรีชา มนทกานติกุล ... [และคนอื่น ๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 2550 - 340 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y51 M01 D79

9789748817828


Anti-HIV agents--Pharmacology
HIV infections--Drug therapy
Acquired Immunodeficiency Syndrome
โรคเอดส์--การรักษาด้วยยา
โรคเอดส์--ผู้ป่วย--การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การดูแล

WC503.2 / ค695 2550