สรชัย พิศาลบุตร.

สถิติธุรกิจ / สรชัย พิศาลบุตร - พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2549 - 406 หน้า

9741102356


สถิติศาสตร์.
คณิตศาสตร์

519.5 / ส324ส