ศุภชัย สมพานิช.

Advance.NET programming ฉบับมืออาชีพ / ผู้แต่ง, ศุภชัย สมพานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2550 - 6, 550 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y51 M01 D73

9789749749012


Microsoft Visual Basic.NET (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

005.262 / ศ684อ