พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา อนิรุทธคำฉันท์, ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน. - พืมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550 - 32, 355 หน้า : ภาพประกอบ

Y51 M02 D11

9789749588802


วรรณคดีไทย--คำศัพท์.
ฉันท์.
วรรณคดีไทย--พจนานุกรม.--สมัยอยุธยา

895.9103 / ร419พ