สมศักดิ์ สุขวงศ์.

การจัดการป่าชุมชน : เพื่อคนและเพื่อป่า / ผู้เขียน, สมศักดิ์ สุขวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550 - 335 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

Y51 M03 D41

9789744842435


ป่าชุมชน.
การจัดการป่าไม้.

333.75 / ส284ก