ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์.

จัดทัพลงทุนด้วย ETF / ผู้เขียน, ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551 - 123 : แผนภูมิ

Y51 M03 D57

9789741351411


ตราสารหนี้.
กองทุนตราสารหนี้.
การลงทุน

332.6323 / ธ214จ 2551