ยาขอบ

รักแท้ / ยาขอบ, เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2550. - 459 หน้า. - รวมเรื่องสั้น ; ลำดับที่ 50 . - รวมเรื่องสั้น ; ลำดับที่ 50 .

Y51 M03 D11

9789744750648