แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.

สร้างทีมเวิร์ก สร้างฝัน = Teamwork makes the dream work / ผู้เขียน, จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ ; ผู้แปล, พันแสง วีระประเสริฐ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551 - 122 หน้า : ภาพประกอบ

Y51 M03 D56

9789749977910


กลุ่มทำงาน.
การบริหารงานบุคคล
การทำงานเป็นทีม

658.4022 / ม854ส