กฎหมายการลงทุนในประเทศจีน / แปลโดย กิติ ปิลันธนดิลก - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อิมเมจ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส, 2547 - 170 หน้า - รู้จักจีนจากกฎหมายจีน . - รู้จักจีนจากกฎหมายจีน .

Y51 M05 D56

9749270231


การลงทุนของต่างประเทศ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
การลงทุน--จีน.


การลงทุนของไทย--จีน

346.51092 / ก114