รายการหนังสือสำรอง พันธสัญญาใหม่ 2

  1. คณะ: วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
  2. รหัสวิชา: CT124
  3. กลุ่ม: 1
  4. ผู้สอน:
    • Collins, Robert
  5. หมายเหตุ: วันสุดท้ายของการยืมหนังสือสำรอง
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ คอลเลกชั่น เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ กำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เปิดพันธสัญญาใหม่ = ฟิลสัน, ฟลอยด์ วี. หนังสือสำรอง PYULIB-DW
DW_หนังสือทั่วไป
หนังสือเรียน (Textbook) 225.61 ฟ449ป 4 Available
เปิดพันธสัญญาใหม่ = ฟิลสัน, ฟลอยด์ วี. หนังสือสำรอง PYULIB-DW
DW_หนังสือทั่วไป
หนังสือเรียน (Textbook) 225.61 ฟ449ป 2 Available
เปิดพันธสัญญาใหม่ = ฟิลสัน, ฟลอยด์ วี. หนังสือสำรอง PYULIB-DW
DW_หนังสือทั่วไป
หนังสือเรียน (Textbook) 225.61 ฟ449ป 3 Available