รายการหนังสือสำรอง หลักการตีความหมายพระคัมภีร์

  1. คณะ: วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
  2. รหัสวิชา: CT221
  3. ผู้สอน:
    • ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
  4. หมายเหตุ: สำรองหนังสือถึงวันที่ 15 มี.ค. 62
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่จัดเก็บ คอลเลกชั่น เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ กำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
อ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้คุ้มค่า = ฟี, กอร์ดอน ดี. หนังสือสำรอง PYULIB-DW
DW_หนังสือทั่วไป
หนังสือเรียน (Textbook) 220.61 ฟ469อ 4 Available
หลักการตีความหมายพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ หนังสือสำรอง PYULIB-DW
DW_หนังสือทั่วไป
หนังสือเรียน (Textbook) 220.6 ศ524ห 2 Available
หลักการตีความหมายพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ หนังสือสำรอง PYULIB-DW
DW_หนังสือทั่วไป
หนังสือเรียน (Textbook) 220.6 ศ524ห 1 Available
อ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้คุ้มค่า = ฟี, กอร์ดอน ดี. หนังสือสำรอง PYULIB-DW
DW_หนังสือทั่วไป
หนังสือเรียน (Textbook) 220.61 ฟ469อ 3 Available