หลักสูตร

ชื่อวิชา คณะ รหัสวิชา กลุ่ม คำค้น ผู้สอน หมายเหตุ
พันธสัญญาใหม่ 2 วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี CT124 1
Collins, Robert
วันสุดท้ายของการยืมหนังสือสำรอง
หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี CT221
ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย
สำรองหนังสือถึงวันที่ 15 มี.ค. 62