Refine your search

Your search returned 277 results from 145553 records. Subscribe to this search

|
181. การแต่งกายพื้นเมืองเชียงใหม่ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

by ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 391 ศ814ก Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2539Description: 43 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 391 ศ814ก] (6).

182. ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงในและ ฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี, ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Call number: 390.09593 น612ผ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538Description: 36, 263 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 น612ผ] (3).

183. ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-พม่า-กะเหรี่ยง = Thai-Burmese-Karen relations / สมโชค สวัสดิรักษ์

by สมโชค สวัสดิรักษ์.

Call number: 327.5930591 ส241ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2540Description: 58, 198 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.5930591 ส241ค] (2).

184. ภูมิปัญญาล้านนาชน / ชื่อผู้แต่ง, มานิต สุทธจิตต์

by มานิต สุทธจิตต์.

Call number: 398.99591 ม453ภ Material type: book BookEdition: ครั้งที่พิมพ์ 1Publisher: ลำปาง : มูลนิธิพัฒนาจริยธรรม จังหวัดลำปาง, 2540Description: 96 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.99591 ม453ภ] (7).

185. ขึด : ข้อห้ามในล้านนา / รวบรวมและบรรณาธิการ, คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช ; ปริวรรตโดย บุญทา ศรีพิมพ์ชัย, ศรีเลา เกษพรหม.

by คมเนตร เชษฐพัฒนวนิช | บุญทา ศรีพิมพ์ชัย | ศรีเลา เกษพรหม.

Call number: 390.09593 ข491 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการหลักนิเวศวิทยาชุมชนล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2540?]Description: 218 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ข491] (1).

186. งานศพล้านนา : ปราสาทนกหัสดิลิงค์สู่ไม้ศพ / อภิธาน สมใจ.

by อภิธาน สมใจ.

Call number: 393.9593 อ256ง Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541Description: 192 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 393.9593 อ256ง] (3).

187. วรรณกรรมจากพับสาและใบลาน / สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

by สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

Call number: 398.2 ส832ว 2541 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาวคอมพิวกราฟิก, 2541Description: 166 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ส832ว 2541] (2).

188. เสวนาไทยศึกษา. ชุดที่ 1 / บรรณาธิการ, สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์.

by สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์.

Call number: 306.089 ส934 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537Description: 224 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.089 ส934] (2).

189. เอกสารรวมบทความ ความเชื่อและพิธีกรรม : ภูมิปัญญาชาวบ้านไทย-ไท, วันที่ 10-14 มิถุนายน 2537 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ / ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู

by ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | สถาบันราชภัฎเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | กรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.

Call number: 390.09593 ศ814อ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์, [2537?]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ศ814อ] (3).

190. เครื่องสักการะในล้านนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์, ศิริรัตน์ อาศนะ.

by มณี พยอมยงค์ | ศิริรัตน์ อาศนะ.

Call number: 390.088 ม124ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2538Description: ก-ฉ, 161 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.088 ม124ค] (3).

191. ศาสนพิธีพื้นเมือง / พระครูสิทธิวรเวช (สิงห์คำ กญฺจโณ).

by พระครูสิทธิวรเวช (สิงห์คำ กญฺจโณ).

Call number: 294.3438 พ713ศ 2536 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2536Description: 83 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3438 พ713ศ 2536] (2).

192. เชียงใหม่ในมโนนึก : สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทเขิน ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทล้านนา / ผู้เขียน, สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

by สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

Call number: 306.09593 ส832ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาวคอมพิวกราฟิค, 2542Description: 156 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ส832ช] (3).

193. ผะหญาล้านนา. เล่ม 2 / นิคม พรหมมาเทพย์, เขียน.

by นิคม พรหมมาเทพย์.

Call number: 305.895911 น553ผ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, 2542Description: 95 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895911 น553ผ] (1).

194. วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดเชียงใหม่ 2 เมษายน 2537 ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง / ฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่.

by สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่. ฝ่ายส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม.

Call number: 390.9593 ส691ว Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ฝ่าย, 2537Description: 80 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.9593 ส691ว] (5).

195. วัฒนธรรมการกินของคนเมือง : น้ำพริกและผักพื้นบ้านล้านนา / บรรณาธิการ, ฉลาดชาย รมิตานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

by ฉลาดชาย รมิตานนท์.

Call number: 613.2 ว394 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543Description: ก-ค, 23, 265 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 ว394] (4).

196. บันทึกลับ NGOs : กำเนิดและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ / บรรณาธิการ, ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.

by ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ.

Call number: 361.77 บ268 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2543Description: 278 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.77 บ268] (3).

197. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือตอนบน / โดย ลือชัย จุลสัย ... [และคนอื่นๆ].

by ลือชัย จุลาสัย.

Call number: 338.9593 ย365 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?]Description: 293 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9593 ย365] (3).

198. สตรีกับการจัดการด้านชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น = Women and local & cultural management / ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, บรรณาธิการ.

by ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

Call number: 306.09593 ส165 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่, 2544Description: 17, 139 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ส165] (3).

199. พงศาวดารเมืองไท (เครือเมืองกูเมือง) / เจ้าพญาธรรมาเต้, แต่ง ; กงซูเจิ้น, แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาจีน, จ้าวหงหยิน และ สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, แปลและเรียบเรียง.

by เจ้าพญาธรรมาเต้ | จ้าว, หงหยิน | สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ | กง, ซูเจิ้น.

Call number: 306.09 จ757พ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ตรัสวิน, 2544Description: 22, 205 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09 จ757พ] (3).

200. "งานแอ่วปี๋ใหม่สันก๋ำแปงแสดงศิลปะปื้นเมือง" อาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2543 / สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

by สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง.

Call number: 306.095936 ส227ง Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์, [2544?]Description: 38 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.095936 ส227ง] (7).