ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สำนวนเปรียบล้านนา : การศึกษาโครงสร้างและอรรถลักษณ์ = Lanna metaphoric expression : a study of structure and semantic features / สุดา ธนะวงศ์

โดย สุดา ธนะวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9195 ส768ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2534หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9195 ส768ส] (1).

2. การสอนเขียนบทร้อยกรองโดยใช้รูปแบบเน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Teaching of poetry writing by using process-oriented approach for mathayom suksa 5 students / ปพิชญา พรหมกันธา

โดย ปพิชญา พรหมกันธา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.1 ป161ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 808.1 ป161ก] (1).

3. รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา (2531-2541) / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, บรรณาธิการ

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 016.49591 ร156 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.49591 ร156] (2).

4. การใช้ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ = Usage of Thai langhuage for career perfomance of Bachelor's degree students of Rajamangala institute of Technology, Northern campus / สุดารักษ์ แก้วดวงแสง

โดย สุดารักษ์ แก้วดวงแสง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ชมรมพุทธศิลป์ฯ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชานิทานพื้นบ้าน = Northern folk tales analysis for teaching Thai folk tale / สุจินดา รูปโฉม

โดย สุจินดา รูปโฉม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.042 ส754ว (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.042 ส754ว] (1).

6. การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องกุสสราชชาดก = An analytical study of Kusarajajataka / อรพินท์ ศรัทธา

โดย อรพินท์ ศรัทธา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3827 อ335ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ ( ศศ.ม.) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.3827 อ335ก] (1).

7. การศึกษาเชิงวิเคราะห์การกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติของตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตล้านนา = An analytical study of the supernatural birth of the main characters in Lanna Non-Canonical Jataka / กาญจนา ฐืติปัญญาวัฒน์

โดย กาญจนา ฐืติปัญญาวัฒน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911009 ก425ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [2542?]สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911009 ก425ก] (1).

8. การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ที่ใช้เทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษาของล้านนา : กรณีศึกษาจาก 4 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = An analytical study of Buddhistic scriptures preached during the Buddhist lent in Lanna : a case study of 4 temples in Chiang Mai and Lamphun provinces / ปรียานุช อนุสุเรนทร์

โดย ปรียานุช อนุสุเรนทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ป474ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911 ป474ก] (1).

9. พระเอกในวรรณกรรมค่าวซอ = The Hero in Khao So literature / ศรชัย แสงสุข

โดย ศรชัย แสงสุข | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911009 ศ134พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: , 2535หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911009 ศ134พ] (1).

10. สุชวัณณะวัวหลวง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทที่มีต่อสังคม = Sujawannawualuang : an analytical study of its role in society / สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

โดย สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.919009 ส832ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.919009 ส832ส] (1).

11. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง "ก่ำกาดำ" ฉบับล้านนา อีสาน และไทเขิน = A comparative study of Kamkadam in Lanna, Esarn and Tai Khoen version / สดศรี ดรน้อย

โดย สดศรี ดรน้อย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ส159ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.91 ส159ก] (1).

12. พุทธเสนกะ : การวินิจฉัยต้นฉบับและการศึกษาพฤติกรรมของตัวละคร = Buddhasenaka : a textcritical analysis and a study of the characters' actions / วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์

โดย วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91009 ว636พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2535 หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.91009 ว636พ] (1).

13. การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่องนางอุทธรา = A comparative study of different versions of Nang Uddhara / วรปฐมา คำหมู่

โดย วรปฐมา คำหมู่ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911009 ว221ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2535 หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ ( ศศ.ม. ) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911009 ว221ก] (1).

14. การแยกวลีภาษาไทยสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ = Thai phrase segmentation for natural languages processing / เพชรรัช ศุภชาลาพร

โดย เพชรรัช ศุภชาลาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 418.020285 พ876ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418.020285 พ876ก] (1).

15. การศึกษาวิเคราะห์เรื่องพรหมโมกขะหมาเก้าหาง = An analytical study of Suprommokkha Mah Kao Hong / อัมพวรรณ สุริยะไชย

โดย อัมพวรรณ สุริยะไชย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.9109] (1).

16. พัฒนาการของอักษาและอักขรวิธีในเอกสารไทยลื้อ = Development of Tai-Lue scripts and orthography / อภิรดี เตชะศิริวรรณ

โดย อภิรดี เตชะศิริวรรณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 อ259พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.919 อ259พ] (1).

17. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อตำสอนสตรีในวรรณคดีไทย = Upper secondary schools students' opinions about sayings for women's sake in Thai literature / ทัศนาวลัย ภู่ประเสริฐ

โดย ทัศนาวลัย ภู่ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ท363ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.91 ท363ค] (1).

18. การสร้างบทเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยงแดง = Construction of basic Thai language lessons for Karenni refugees / อารีย์ลักษณ์ พันธุ์เขียน

โดย อารีย์ลักษณ์ พันธุ์เขียน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 อ663ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9107 อ663ก] (1). Special Status (1).

19. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ : โคลงมังทรารบเชียงใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 398.20495911 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.20495911 ร419พ] (1).

20. เชียงใหม่ : บรรณานุกรมและสาระสังเขป = Chiang Mai : bibliography and abstract / คณะผู้จัดทำ, สายทอง มโนมัยอุดม ... [และคนอื่นๆ]

โดย สายทอง มโนมัยอุดม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 016.9593 ช762 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.9593 ช762] (4), [Call number: 016.9593 ช762] (1).