ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การสอนเขียนบทร้อยกรองโดยใช้รูปแบบเน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Teaching of poetry writing by using process-oriented approach for mathayom suksa 5 students / ปพิชญา พรหมกันธา

โดย ปพิชญา พรหมกันธา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.1 ป161ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 808.1 ป161ก] (1).

2. การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องกุสสราชชาดก = An analytical study of Kusarajajataka / อรพินท์ ศรัทธา

โดย อรพินท์ ศรัทธา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3827 อ335ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ ( ศศ.ม.) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.3827 อ335ก] (1).

3. พุทธเสนกะ : การวินิจฉัยต้นฉบับและการศึกษาพฤติกรรมของตัวละคร = Buddhasenaka : a textcritical analysis and a study of the characters' actions / วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์

โดย วิบูลย์วรรณ มุสิกะนุเคราะห์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91009 ว636พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2535 หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.91009 ว636พ] (1).

4. การแยกวลีภาษาไทยสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ = Thai phrase segmentation for natural languages processing / เพชรรัช ศุภชาลาพร

โดย เพชรรัช ศุภชาลาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 418.020285 พ876ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 418.020285 พ876ก] (1).

5. ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อตำสอนสตรีในวรรณคดีไทย = Upper secondary schools students' opinions about sayings for women's sake in Thai literature / ทัศนาวลัย ภู่ประเสริฐ

โดย ทัศนาวลัย ภู่ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ท363ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.91 ท363ค] (1).

6. การสร้างบทเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยงแดง = Construction of basic Thai language lessons for Karenni refugees / อารีย์ลักษณ์ พันธุ์เขียน

โดย อารีย์ลักษณ์ พันธุ์เขียน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9107 อ663ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9107 อ663ก] (1). Special Status (1).