ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1831 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. วรรณวินิจ / วัลยา วิวัฒน์ศร

โดย วัลยา วิวัฒน์ศร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91309 ว445ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91309 ว445ว] (2).

102. พันหนึ่งทิวา / เสฐียรโกเศศ, แปล

โดย เสฐียรโกเศศ.

เลขเรียกหนังสือ: 891.533 พ576 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.533 พ576] (1).

103. ไตรภูมิพระร่วง / ของ พระญาลิไทย

โดย พระญาลิไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 พ326ต 2515 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บรรณาคาร, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.914 พ326ต 2515] (1).

104. วิกรมจริต, หรือ, สิงหาสนทวาตริงศติกา / ผู้เขียน ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

โดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.

เลขเรียกหนังสือ: 891.23 ว495 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แม่คำผาง, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.23 ว495] (1).

105. กัทลีครรภา / รวบรวมและเขียนโดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

โดย ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา.

เลขเรียกหนังสือ: 891.13 ศ327ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม่คำผาง, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.13 ศ327ก] (1).

106. ชมรมนักเขียน / ประกาศ วัชราภรณ์, ผู้เขียน

โดย ประกาศ วัชราภรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 928.95911 ป192ช 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.95911 ป192ช 2536] (2).

107. Thai literature : an introduction / Klaus Wenk ; translated from the German by Erich W. Reinhold

โดย Wenk, Klaus.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 W475T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : White Lotus, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 W475T] (1).

108. Thai for English speaking learners : grammatical and cultural approaches / Tipawan Thampusana-Abold

โดย Tipawan Thampusana-Abold.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9183 T595T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Duang Kamol, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9183 T595T] (1).

109. India Studies Journal : souvenir volume of the 11th International Ramayana Conference, December 15-17, 1994 at Thammasat University / organized by India Studies Centre, Thammasat University in cooperation with Vishwa Sahitya Sanskriti Sansthan, New Delhi, Indian Embassy and the Indian Community in Thailand

โดย Thammasat University. India Studies Centre.

เลขเรียกหนังสือ: 294.5922 I39 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : India Studies Centre, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.5922 I39] (1).

110. การใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมทั้งความหมาย / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419ก 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419ก 2539] (2).

111. ภูมิศาสตร์สุนทรภู่ / กาญจนาคพันธุ์.

โดย กาญจนาคพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ก427ภ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ก427ภ 2540] (1).

112. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม : ภาพพจน์ โวหาร และกลการประพันธ์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 803 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 803 พ174] (2).

113. ก.ส.ร. กุหลาบ / มนันยา (วิทยานนท์) ธนะภูมิ

โดย มนันยา ธนะภูมิ.

เลขเรียกหนังสือ: 928.9591 ม162ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.9591 ม162ก] (1).

114. ระบบเสียงในภาษาไทย / พิเชฐ อนุกูล

โดย พิเชฐ อนุกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9115 พ653ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คนเมืองเหนือ, [25- ]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9115 พ653ร] (1).

115. รูปแบบการสอนความเข้าใจในการอ่าน / ประทีป แสงเปี่ยมสุข

โดย ประทีป แสงเปี่ยมสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9184 ป278ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9184 ป278ร] (1).

116. บทละครเวทีจากวรรณคดีไทย : เงาะป่า, สิงหไกรภพ / มาริสา เกศมณี, ดัดแปลงเป็นบทละครเวที

โดย มาริสา เกศมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ม476บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 ม476บ] (1).

117. คนเมือง อู้คำเมือง / บุญคิด วัชรศาสตร์

โดย บุญคิด วัชรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 บ413ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ธาราทองการพิมพ์, 2538สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 บ413ค] (1).

118. วิจิตรวรรณคดี. เล่ม 2, บทละครชุดอานุภาพ ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

โดย วิจิตรวาทการ, หลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ว527ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 ว527ว] (1).

119. เพชรในเรือนคำ พระพุทธเจ้าหลวง

โดย จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.918 จ657พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ลายกนก, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.918 จ657พ] (1).

120. สุนทรภู่ ฝากไว้ให้แผ่นดิน

โดย สุนทรภู่.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส798ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ลายกนก, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส798ส] (1).