ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. มรดกคำสอนพระพุทธเจ้าหลวง

โดย จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 จ657ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ลายกนก, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 จ657ม] (1).

122. ปากเป็นเอก / สุขุม นวลสกุล

โดย สุขุม นวลสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 ส744ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คแบงก์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 ส744ป] (2).

123. ราชนีติ-ธรรมนีติ

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 891.1 ร418 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2537-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 891.1 ร418] (1).

124. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย / โดย นันตพร นิลจินดา

โดย นันตพร นิลจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9124 น414ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สกลนคร : โครงการเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9124 น414ภ] (1).

125. วรรณพินิจ / ยุรฉัตร บุญสนิท

โดย ยุรฉัตร บุญสนิท.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9184 ย427ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9184 ย427ว] (2).

126. ปัญหาการใช้ภาษาไทยถึงขั้นวิกฤตจริงหรือ / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ก218ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2538-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ก218ป] (2).

127. การใช้ภาษาไทย 2 / ผู้เขียน, คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ม246ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ม246ก 2539] (2).

128. นิทานสุภาษิตไทย. เล่มที่ 4 / รวบรวมโดย ไพฑูรย์ รัชนี

โดย ไพฑูรย์ รัชนี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.99591 พ976น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ปัญญาสยาม, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.99591 พ976น] (1).

129. แลลอดลวดลายวรรณกรรม / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

โดย รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ร556ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ร556ล] (1).

130. ซอยซีไรต์ / วาณิช จรุงกิจอนันต์

โดย วาณิช จรุงกิจอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91309 ว457ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91309 ว457ซ] (1).

131. ประวัติราชาศัพท์ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก / รวบรวมโดย ปรีชา นันตาภิวัฒน์

โดย ปรีชา นันตาภิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ป467ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ป467ป] (2).

132. โคลงพื้นวัดพระสิงห์ / ปริวรรต, พรรณเพ็ญ เครือไทย

โดย พรรณเพ็ญ เครือไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ค968 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ค968] (2).

133. สำนวนไทย / อุทัย ไชยานนท์

โดย อุทัย ไชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.99591 อ819ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.99591 อ819ส] (2).

134. ระเด่นลันได / ของ พระมหามนตรี (ทรัพย์). พระมะเหลเถไถ / ของ คุณสุวรรณ

โดย พระมหามนตรี (ทรัพย์) | คุณสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 พ358ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ลายกนก, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 พ358ร] (2).

135. รงค์ วงษ์สวรรค์ สำเริง : งานของเขาในความคิดของคนอื่น / บรรณาธิการ, นิวัติ กองเพียร, สุพจน์ แจ้งเร็ว

โดย สุพจน์ แจ้งเร็ว | นิวัติ กองเพียร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 ร113 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.913 ร113] (1).

136. The story of Khun Chang Khun Phan / Prince Prem Purachatra (Prem Chaya)

โดย Prem Purachatra, Prince.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9132 P925S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Suksapan Panit, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9132 P925S] (3).

137. The story of Phra Abhai Mani / Prince Prem Purachatra (Prem Chaya)

โดย Prem Purachatra, Prince.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9132 P925S 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Suksapan Panit, 1993, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9132 P925S 1993] (2).

138. เปลื้อง วรรณศรี : กวี-นักคิดนักเขียน-นักสู้

เลขเรียกหนังสือ: 928.9591 ป749 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานรำลึก เปลื้อง วรรณศรี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.9591 ป749] (2).

139. อาจินต์ ปัญจพรรค์ สอนศิษย์เขียนเรื่องสั้น / ถวัลย์ มาศจรัส, บันทึก

โดย ถวัลย์ มาศจรัส.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3 ถ267อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ขุนเขา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.3 ถ267อ] (2).

140. วิทยาการสำหรับวิทยากร / เรียบเรียงโดย อ้อม ประนอม

โดย อ้อม ประนอม.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 อ451ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 อ451ว] (1).