ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1829 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. วานรในรามเกียรติ์ / วิญญู บุญยงค์

โดย วิญญู บุญยงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ว569ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 ว569ว] (1).

162. BG 1000 Communication in Thai / คณะผู้เขียน, รัชนี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, นันทา ทองทวีวัฒนะ

โดย รัชนี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา | นันทา ทองทวีวัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 302.22 ร333บ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐานทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ร333บ 2538] (1).

163. การศึกษาคำในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / ราตรี ธันวารชร

โดย ราตรี ธันวารชร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.911 ร442ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.911 ร442ก] (2).

164. The heath guide to poetry / David Bergman, Daniel Mark Epstein

โดย Bergman, David | Epstein, Daniel Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 808.81 B499H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lexington, Mass. : D. C. Heath, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.81 B499H] (1).

165. The design of fiction / Mark Harris, Josephine Harris, Hester Harris

โดย Harris, Mark | Harris, Josephine | Harris, Hester.

เลขเรียกหนังสือ: 808.831 H315D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Thomas Y. Crowell, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.831 H315D] (1).

166. การศึกษาความหมายแฝงของคำว่า "ผู้หญิง" จากความเปรียบในบทเพลงไทยสากล = The connotative meaning of the word "phuuyin" from metaphor in modern Thai songs / สุภา อังกุระวรานนท์

โดย สุภา อังกุระวรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 ส837ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2527หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 401.43 ส837ก] (1).

167. ลับคมภาษา / สุมาลี วีระวงศ์

โดย สุมาลี วีระวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส842ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส842ล] (1).

168. ลักษณะคำซ้ำในภาษาลานนา = Reduplication in Lanna / โดย สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

โดย สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 ส876ล (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2526หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.915 ส876ล] (1).

169. ของเก่าบ่เล่ามันลืม ซ : เฮียนธรรมนำคำโบฮานอีสาน / รวบรวม เรียบเรียงคำ ชอบ ดีสวนโคก

โดย ชอบ ดีสวนโคก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ช319ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ช319ข] (1).

170. ศาสตร์แห่งภาษา. ฉบับที่ 7 = Science of language / บรรณาธิการ, กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 ศ371 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 ศ371] (1).

171. The fundamentals of the Thai language / by Stuart Campbell and Chuan Shaweevongs.

โดย Campbell, Stuart | Chuan Shaweevongs.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918242 C191F 1956 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Sole distributors, Paragon Book Gallery, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918242 C191F 1956] (1).

172. นิราศหริภุญชัย (ฉบับลำพูน) / ทิว วิชัยขัทคะ, ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.

โดย ทิว วิชัยขัทคะ | ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ท451น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ท451น] (1).

173. ตากรุ้งเรืองโพยม / เขียนโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น836ต 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 น836ต 2538] (1).

174. ลิลิตหล้ากำสรวล / กานติ ณ ศรัทธา

โดย กานติ ณ ศรัทธา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก432ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก432ล] (1).

175. ศิลปะการใช้ภาษา / สุจริต เพียรชอบ

โดย สุจริต เพียรชอบ | กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส749ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส749ศ] (2).

176. คึกฤทธิ์ นักเลงกลอน / โดย สมบัติ ภู่กาญจน์

โดย สมบัติ ภู่กาญจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส255ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. วาทิน พับลิเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส255ค] (2).

177. ภาษาล้านนาพื้นฐาน / เรียบเรียงโดย จีรพันธ์ ปัญญานนท์

โดย จีรพันธ์ ปัญญานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9111 จ557ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9111 จ557ภ] (2).

178. The S.E.A. write anthology of Thai short stories and poems / edited by Nitaya Masavisut, Matthew Grose

โดย Nitaya Masavisut | Grose, Matthew.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9113 S111 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 1998, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9113 S111] (1).

179. นรางกุโรวาท (คำกลอน) / ประเสริฐอักษร

โดย ประเสริฐอักษร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ป423น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ป423น] (1).

180. ภาษาศาสตร์ภาษาไทย = Thai linguistics / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์

โดย เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 ร854ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 ร854ภ] (1).