ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1831 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. พจนานุกรมคำฟ้อง / อุทัย ไชยานนท์

โดย อุทัย ไชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9131 อ819พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9131 อ819พ] (1).

182. หลักและวิธีสอนอ่านภาษาไทย / สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, เขียน

โดย สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9184 ส816ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9184 ส816ห 2540] (1).

183. คู่มือการเขียนเรื่องสั้นจากภาษิตและคำพังเพย / ถวัลย์ มาศจรัส

โดย ถวัลย์ มาศจรัส.

เลขเรียกหนังสือ: 808.3 ถ267ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.3 ถ267ค] (1).

184. บ่อเกิดสำนวนไทย / ดนัย เมธิตานนท์

โดย ดนัย เมธิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9183 ด123บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไททรรศน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9183 ด123บ] (2).

185. เปิดหน้ากากขงเบ้ง. ภาค 2 / เล่า ชวน หัว

โดย เล่า ชวน หัว.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13009 ล831ป 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.13009 ล831ป 2540] (1).

186. ภาษาทัศนา = Introduction to language / ปราณี กุลละวณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ปราณี กุลละวณิชย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ภ484 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 400 ภ484 2540] (1).

187. คู่มือการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ / บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์

โดย บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 บ471ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 บ471ค 2540] (2).

188. การใช้ภาษาไทย = Effective communication in Thai / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ม246ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ม246ก 2539] (1).

189. ระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล

โดย กาญจนา นาคสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9115 ก426ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9115 ก426ร 2541] (2).

190. วิวัฒนาการวรรณคดีไทย / วัชรี รมยะนันทน์.

โดย วัชรี รมยะนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ว387ว 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ว387ว 2540] (2).

191. การอ่านนวนิยาย = Pour lire le roman / ฌอง-ปิแยร์ โกลเด้นชไตน์ ; แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสโดย วัลยา วิวัฒน์ศร.

โดย โกลเด้นชไตน์, ฌอง-ปิแยร์ | วัลยา วิวัฒน์ศร.

เลขเรียกหนังสือ: 801.953 ก945ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 801.953 ก945ก 2541] (1).

192. การเปลี่ยนแปลงถ้อยคำและความหมายของสำนวนไทย / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา

โดย ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 ข979ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ข979ก 2540] (2).

193. English in advertisement / ผู้เขียน, ครรชิต ทะกอง

โดย ครรชิต ทะกอง.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ค153อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ค153อ] (2).

194. วัฒนธรรมทางภาษาไทย / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ส691ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 ส691ว] (1).

195. ทะเล ป่าภู และเพิงพัก / พนม นันทพฤกษ์

โดย พนม นันทพฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ187ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ187ท] (1).

196. ก็พอใจอยากจะรักให้นักหนา / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

โดย ศักดิ์สิริ มีสมสืบ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ศ328ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรว, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ศ328ก] (1).

197. ประวัติชีวิตและผลงานของสุนทรภู่ / โดย มานิต หล่อพินิจ

โดย มานิต หล่อพินิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 928.9591 ม453ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.9591 ม453ป] (1).

198. การอ่านจับใจความ / ผู้แต่ง, แววมยุรา เหมือนนิล.

โดย แววมยุรา เหมือนนิล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9184 ว948ก 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9184 ว948ก 2541] (2).

199. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ / คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ

โดย ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ผ111ล 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ผ111ล 2541] (1), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ผ111ล 2541] (1).

200. เพื่อการพูด การฟัง และการประชุมที่ดี / ผู้เขียน, วิจิตร อาวะกุล.

โดย วิจิตร อาวะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 ว523พ 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 ว523พ 2542] (1).