ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1831 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. อิเหนา / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.

โดย พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ835อ 2514 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ835อ 2514] (2).

22. อิเหนา / พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.

โดย พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ835อ 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ835อ 2516] (1).

23. ประชุมโคลงโลกนิติ / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.

โดย กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก169ป 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 26.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก169ป 2530] (1).

24. พระประวัติและงานสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ / ประพัฒน์ ตรีณรงค์.

โดย ประพัฒน์ ตรีณรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 928.9591 ป315พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.9591 ป315พ] (2).

25. ภาษากับการหาความจริง / โดย จอห์น วิลสัน ; ปรีชา ช้างขวัญยืน, ผู้แปล.

โดย วิลสัน, จอห์น | ปรีชา ช้างขวัญยืน.

เลขเรียกหนังสือ: 149.946 ว715ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 149.946 ว715ภ] (1).

26. พิชัยสงครามสามก๊ก / สังข์ พัธโนทัย.

โดย สังข์ พัธโนทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ส526พ 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.13 ส526พ 2529] (2).

27. ลิลิตพระลอ : การศึกษาวิจารณ์ตามแนวพุทธปรัชญา / ชลธิรา กลัดอยู่.

โดย ชลธิรา กลัดอยู่.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ช224ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ช224ล] (1).

28. หลังม่านวรรณศิลป์ / ดวงมน จิตร์จำนงค์.

โดย ดวงมน จิตร์จำนงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ด218ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ด218ห] (2).

29. แว่นวรรณกรรม : รวมบทความ / ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ.

โดย บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 บ613ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อ่านไทย, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 บ613ว] (1).

30. โคลงกำศรวล ลิลิตยวนพ่าย สมุทรโฆษคำฉันท์ และกาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร / ลัลลนา ศิริเจริญ.

โดย ลัลลนา ศิริเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ล258ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ล258ห] (2).

31. วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเบื้องต้น / สนิท ตั้งทวี.

โดย สนิท ตั้งทวี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ส213ว 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ส213ว 2528] (3).

32. เสือเฒ่า / พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ม113ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 ม113ส] (1).

33. บันทึกรับสั่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล / สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.

โดย ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.918 ด495บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงบัณฑิต, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.918 ด495บ] (1).

34. หลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร.

โดย อุปกิตศิลปสาร, พระยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.915 อ837ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.915 อ837ป] (2).

35. อักษรไทย / เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์.

โดย เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 ร854อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ร854อ] (2).

36. ตำราหัดอ่านอักษรล้านนาจากคร่าวสี่บทและคำจ่มของพระยาพรหมโวหาร / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 อ785ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 อ785ต] (1).

37. แนะวิธีใช้คำราชาศัพท์ / ชำนาญ สงวนพงศ์.

โดย ชำนาญ สงวนพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ช533น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ช533น] (1).

38. การใช้ภาษา / โดย ชลธิรา กลัดอยู่ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ชลธิรา กลัดอยู่.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ก449 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ก449] (1), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ก449] (1).

39. เอกสารประกอบการเรียนวิชา การใช้ภาษาไทย 2 / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

โดย มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะ, [2527?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 495.918 ม246อ] (2).

40. การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน / วรรณ แก้วแพรก

โดย วรรณ แก้วแพรก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ว242ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ว242ก] (1), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ว242ก] (1).