ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1831 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. วรรณคดีการเมืองเรื่องสามกรุง / ยุพร แสงทักษิณ

โดย ยุพร แสงทักษิณ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ย395ว 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ย395ว 2540] (1).

62. คมวาทีกวีเอกของโลก สุนทรภู่ / โดย ประกายธรรม

โดย ประกายธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 ป191ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9 ป191ค] (2).

63. รวมนิราศเบ็ดเตล็ด / กรมศิลปากร

โดย กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก169น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: รวมพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : องค์การค้าของคุรุสภา, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก169น] (1).

64. การพัฒนาการออกเสียงภาษาไทยด้วยดนตรีสรีระ / อนงค์ นาคสวัสดิ์

โดย อนงค์ นาคสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9181 อ153ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9181 อ153ก] (3).

65. ภาษาศาสตร์พื้นฐาน / ฉลวย บุญประเสริฐ

โดย ฉลวย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 410 ฉ145ภ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 ฉ145ภ 2539] (1).

66. ความยิ่งใหญ่แห่งวรรณคดีรัตนโกสินทร์ / ภิญโญ ศรีจำลอง

โดย ภิญโญ ศรีจำลอง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ภ524ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ภ524ค] (3).

67. นิทานพื้นบ้านภาคกลาง / เรียบเรียงโดย ธนู บุณยรัตพันธุ์, อรุณรัตน์ คล้ายพงษ์

โดย ธนู บุณยรัตพันธุ์ | อรุณรัตน์ คล้ายพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.209593 ธ281น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.209593 ธ281น] (2).

68. วรรณคดีทัศนา / ชัตสุณี สินธุสิงห์, บรรณาธิการ

โดย ชัตสุณี สินธุสิงห์.

เลขเรียกหนังสือ: 800 ว243 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 800 ว243 2538] (2).

69. ภาพชีวิตจากนวนิยาย / เขียนโดย รัญจวน อินทรกำแหง

โดย รัญจวน อินทรกำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913009 ร349ภ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.913009 ร349ภ 2539] (1).

70. รามเกียรติ์ / ถอดความโดย เปรมเสรี.

โดย เปรมเสรี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ป919ร 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ป919ร 2539] (1).

71. เทวนิยาย / สมบัติ พลายน้อย

โดย สมบัติ พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.21 ส255ท 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.21 ส255ท 2534] (1).

72. อิเหนา / โดย เปรมเสรี

โดย เปรมเสรี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.914 ป719อ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.914 ป719อ 2540] (1).

73. สังข์ทอง / ถอดความโดย เปรมเสรี.

โดย เปรมเสรี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ป719ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ป719ส 2540] (1).

74. วรรณกรรมคลาสสิค โอดิสซี บรรพบุรุษแห่งวรรณกรรมตะวันตก / โฮเมอร์, รจนา ; อี. วี เรียว, พากย์อังกฤษ, สุริยฉัตร ชัยมงคล, พากย์ไทย.

โดย โฮเมอร์ | สุริยฉัตร ชัยมงคล | เรียว, อี. วี.

เลขเรียกหนังสือ: 883 ฮ932ว 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 883 ฮ932ว 2540] (1).

75. วรรณกรรมไทยปัจจุบัน / สายทิพย์ นุกูลกิจ

โดย สายทิพย์ นุกูลกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ส658ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ส658ว 2539] (1).

76. หนังสืออ่านกวีนิพนธ์เรื่อง สามัคคีเภทคำฉันท์ / ชิต บุรทัต

โดย ชิต บุรทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91 ช552บ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 33ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ช552บ 2537] (2).

77. สัตวนิยาย / ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2454 ส113ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2454 ส113ส] (1).

78. อมนุษยวิทยา / ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.21 ส113อ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.21 ส113อ 2535] (1).

79. หนังสืออ่านกวีนิพนธ์เรื่อง อิลราชคำฉันท์ / ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก169ห 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 28ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก169ห 2526] (2).

80. ปรากฎการณ์แห่งวรรณกรรม / ธัญญา สังขพันธานนท์, เขียน

โดย ธัญญา สังขพันธานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ธ461ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : นาคร, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ธ461ป] (2).