ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 37 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 ม246ค] (1).

2. ตำราหัดอ่านอักษรล้านนาจากคร่าวสี่บทและคำจ่มของพระยาพรหมโวหาร / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 อ785ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 อ785ต] (1).

3. ระบบการเขียนอักษรลานนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 อ785ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 อ785ร] (3).

4. วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา / โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ม246ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ม246ว] (3).

5. รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา (2531-2541) / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, บรรณาธิการ

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 016.49591 ร156 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.49591 ร156] (2).

6. พระอภัยมณีชาดก / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, บรรณาธิการ.

โดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ415 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ415] (2).

7. วรรณกรรมซึ่งตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น : รายงานการวิจัย = Literature that meet the needs of adolescents : a research report / โดย ทัศนา สลัดยะนันท์, ลัดดา รุ่งวิสัย

โดย ทัศนา สลัดยะนันท์ | ลัดดา รุ่งวิสัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 028.9 ท363ว 2537 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 028.9 ท363ว 2537] (1).

8. พระลอ ทอเสียงล้านนา / คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ม246พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะกรรมการ, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 ม246พ] (2).

9. วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ785ว 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785ว 2542] (3).

10. โคลงนพบุรีกำสรวล / โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookสามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

11. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย = A critical study of Northern Thai version of Panyasa Jataka / โครงการปริวรรตวรรณกรรมล้านนาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการปริวรรตวรรณกรรมล้านนาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ม246ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการ, 2541สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ม246ก] (3).

12. วรรณกรรมบาลีในล้านนารายชื่อเอกสารตัวเขียน 89 ฉบับประกอบสาระสังเขป สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / บาลี พุทธรักษา, บรรณาธิการ

โดย บาลี พุทธรักษา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 016.091 ว242 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.091 ว242] (1).

13. การใช้ภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ = Usage of Thai langhuage for career perfomance of Bachelor's degree students of Rajamangala institute of Technology, Northern campus / สุดารักษ์ แก้วดวงแสง

โดย สุดารักษ์ แก้วดวงแสง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ชมรมพุทธศิลป์ฯ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

14. การใช้ภาษาไทย / ผู้เขียน, คณะอาจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ม246ก] (3).

15. วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชานิทานพื้นบ้าน = Northern folk tales analysis for teaching Thai folk tale / สุจินดา รูปโฉม

โดย สุจินดา รูปโฉม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.042 ส754ว (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2538สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 398.042 ส754ว] (1).

16. การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องกุสสราชชาดก = An analytical study of Kusarajajataka / อรพินท์ ศรัทธา

โดย อรพินท์ ศรัทธา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3827 อ335ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ ( ศศ.ม.) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 294.3827 อ335ก] (1).

17. การศึกษาเชิงวิเคราะห์การกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติของตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตล้านนา = An analytical study of the supernatural birth of the main characters in Lanna Non-Canonical Jataka / กาญจนา ฐืติปัญญาวัฒน์

โดย กาญจนา ฐืติปัญญาวัฒน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911009 ก425ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [2542?]สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911009 ก425ก] (1).

18. การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ที่ใช้เทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษาของล้านนา : กรณีศึกษาจาก 4 วัด ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = An analytical study of Buddhistic scriptures preached during the Buddhist lent in Lanna : a case study of 4 temples in Chiang Mai and Lamphun provinces / ปรียานุช อนุสุเรนทร์

โดย ปรียานุช อนุสุเรนทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ป474ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911 ป474ก] (1).

19. พระเอกในวรรณกรรมค่าวซอ = The Hero in Khao So literature / ศรชัย แสงสุข

โดย ศรชัย แสงสุข | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911009 ศ134พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: , 2535หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911009 ศ134พ] (1).

20. สุชวัณณะวัวหลวง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทที่มีต่อสังคม = Sujawannawualuang : an analytical study of its role in society / สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

โดย สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.919009 ส832ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2539หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.919009 ส832ส] (1).