ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1826 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Learn to speak & read Thai / Kosa Ariya.

โดย Kosa Ariya.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91824 K86L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Japan] : Kyoto Seika University, [1993?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91824 K86L] (2).

2. ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมล้านนากับวรรณกรรมประจำชาติ / เอมอร ชิตตะโสภณ.

โดย เอมอร ชิตตะโสภณ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ911ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : จิมมี่ปรินท์ช็อพ, 2533สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ911ค] (3).

3. หลักภาษาไทยพายัพ / พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว).

โดย พระธรรมราชานุวัตร (ฟู อตฺตสิโว).

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 พ336ห 2534 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาว, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 พ336ห 2534] (5).

4. อักษรพิเศษในภาษาล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

โดย สนั่น ธรรมธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 ส198อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนาในโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ส198อ] (8).

5. วรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา / ลมูล จันทน์หอม, เรียบเรียง.

โดย ลมูล จันทน์หอม | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2049591 ล138ว 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายเอกสารตำรา วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2049591 ล138ว 2534] (2).

6. ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย : การเขียน การอ่าน การพูด การฟัง และราชาศัพท์ / คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ

โดย ผะอบ โปษะกฤษณะ, คุณหญิง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ผ111ล 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ผ111ล 2532] (3), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ผ111ล 2532] (1).

7. การวิจัยสู่การเขียนบทความและรายงาน / รวบรวมโดย ไพโรจน์ ตีรณธนากุล.

โดย ไพโรจน์ ตีรณธนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 พ992ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 พ992ก] (3).

8. การใช้ราชาศัพท์ไทย / วรนันท์ อักษรพงศ์

โดย วรนันท์ อักษรพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ว214ก 2535 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ว214ก 2535] (3), PYULIB-DW [Call number: 495.918 ว214ก 2535] (1).

9. วาทวิทยา / สมจิต ชิวปรีชา.

โดย สมจิต ชิวปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 ส236ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.5 ส236ว] (5).

10. รายงานวิจัยเรื่อง บทเรียนโปรแกรมเรื่องระบบเสียงในภาษาไทย = A programmed lesson on "Thai phonology" / พิเชฐ อนุกูล.

โดย พิเชฐ อนุกูล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9115 พ653ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9115 พ653ร] (2).

11. ราชาศัพท์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย / รัศมี-สุทธิ ภิบาลแทน, อารมณ์ ฉนวนจิตร.

โดย รัศมี ภิบาลแทน | สุทธิ ภิบาลแทน | อารมณ์ ฉนวนจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร388ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทฟัน อินเตอร์ แอคท์, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร388ร] (1).

12. พิชัยสงครามสามก๊ก / สังข์ พัธโนทัย.

โดย สังข์ พัธโนทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ส526พ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประดู่ลาย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.13 ส526พ 2535] (1).

13. มารยาทไทยและราชาศัพท์ / สุทธิ ภิบาลแทน.

โดย สุทธิ ภิบาลแทน.

เลขเรียกหนังสือ: 395 ส773ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์กราฟฟิคอาร์ต, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 395 ส773ม] (1).

14. วุตโตทย : ตำราแต่งฉันท์ฉบับล้านนา / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

โดย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ976ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976ว] (1).

15. อุสาบารส : กวีนิพนธ์ประเภทโคลงดั้นของล้านนาไทย / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, ผู้ปริวรรต.

โดย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ976อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976อ] (2).

16. ปริทัศน์วรรณคดีลานนาไทย / สิงฆะ วรรณสัย.

โดย สิงฆะ วรรณสัย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ส716ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ส716ป] (3).

17. การเขียนภาคปฏิบัติ / ประสิทธิ์ กาพย์กลอน.

โดย ประสิทธิ์ กาพย์กลอน.

เลขเรียกหนังสือ: 808 ป412ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808 ป412ก] (4).

18. การเขียนสร้างสรรค์ / สมพร มันตะสูตร.

โดย สมพร มันตะสูตร.

เลขเรียกหนังสือ: 808 ส265ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808 ส265ก] (2).

19. เอกสารประกอบงานนิทรรศการ "วรรณกรรมล้านนา" 27-31 สิงหาคม 2527 ณ ห้องสารนิเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว / เจ้าของ, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ; ผู้จัดทำ, ภิญโญ กองทอง, วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย.

โดย นิทรรศการวรรณกรรมล้านนา (2527 : มหาวิทยาลัยพายัพ) | ภิญโญ กองทอง | วชิรนที วงศ์ศิริอำนวย | มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 น594อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะ, 2527สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 น594อ] (5).

20. กลวิธีสอนเด็กให้เรียนเขียนกวี / ศิวกานท์ ปทุมสูติ.

โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ.

เลขเรียกหนังสือ: 808.1 ศ541ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.1 ศ541ก] (3).