ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 69 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รักแท้ / ยาขอบ, เขียน.

โดย ยาขอบ.

เลขเรียกหนังสือ: P. ย232ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ย232ร] (1).

2. ในเวลา / ผู้ประพันธ์, แรคำ ประโดยคำ.

โดย แรคำ ประโดยคำ.

เลขเรียกหนังสือ: P. ร913น 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ซ้ำครั้งครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รูปจันทร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ร913น 2551] (1).

3. รูปฉายลายชีพ / โชคชัย บัณฑิต

โดย โชคชัย บัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ช813ร (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ช813ร] (1).

4. ปากกาเงิน / ณรงค์ จันทร์เรือง.

โดย ณรงค์ จันทร์เรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 928.95911 ณ211ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.95911 ณ211ป] (1).

5. เจี้ยก้อม : เรื่องขำขันล้านนา (การรวบรวมศึกษาวิจัย) / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ785จ (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2528สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785จ] (2), PYULIB-DW [Call number: 398.2 อ785จ] (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่อง ปริศนาคำทาย : การวิเคราะห์กลวิธีในการใช้ภาษา = Riddles : analyzing games for inherent language strategies / รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร.

โดย รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.6 ร649ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.6 ร649ร] (2).

7. พระอภัยมณีชาดก / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, บรรณาธิการ.

โดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ415 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ415] (2).

8. วรรณกรรมซึ่งตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น : รายงานการวิจัย = Literature that meet the needs of adolescents : a research report / โดย ทัศนา สลัดยะนันท์, ลัดดา รุ่งวิสัย

โดย ทัศนา สลัดยะนันท์ | ลัดดา รุ่งวิสัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 028.9 ท363ว 2537 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 028.9 ท363ว 2537] (1).

9. รายงานวิจัยลักษณะภาษาไทยที่ใช้ผ่านสื่อมวลชนโทรทัศน์ / วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์

โดย วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ว735ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ว735ร] (2).

10. รายงานผลการวิจัยเรื่องการทำพจนานุกรมไทย-ไทย : อดีต-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2389-2533) / ธีระพันธ์ ล. ทองคำ

โดย ธีระพันธ์ ล. ทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ธ668ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.913 ธ668ร] (2).

11. การศึกษาความหมายของศัพท์ในนิราศสีดา / พิชิต อัคนิจ

โดย พิชิต อัคนิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 พ643ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 พ643ก] (2).

12. การใช้คำลักษณนาม และคำราชาศัพท์ / ผู้แต่ง, ยิ่งลักษณ์ งามดี

โดย ยิ่งลักษณ์ งามดี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9181 ย265ก (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9181 ย265ก] (1).

13. รายงานการวิจัยเรื่อง ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษามอญ = The characteristics of Thai words of Mon origin / วัฒนา บุรกสิกร

โดย วัฒนา บุรกสิกร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9181 ว398ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เท็คโปรโมชั่น แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9181 ว398ร] (1).

14. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาไทย = A critical study of Northern Thai version of Panyasa Jataka / โครงการปริวรรตวรรณกรรมล้านนาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการปริวรรตวรรณกรรมล้านนาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ม246ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการ, 2541สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ม246ก] (3).

15. รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในเอกสารทางด้านธุรกิจการพิมพ์ = An analysis of Thai usage in printed media for the printing business / โดย ปรียา หิรัญประดิษฐ์

โดย ปรียา หิรัญประดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ป473ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ป473ร] (1).

16. เพียงความเคลื่อนไหว / ผู้ประพันธ์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: P. น836พ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้าพิมพการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. น836พ 2544] (1).

17. ประคำกรอง / ผู้ประพันธ์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.81 น836ป (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้า พิมพการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.81 น836ป] (1).

18. Thai phrasebook / Joe Cummings

โดย Cummings, Joe.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9183 C971T 1999 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Footscray, Vic. : Lonely Planet, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9183 C971T 1999] (1).

19. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินค่าวรรณกรรมไทย = The development of criterias for the evaluation of Thai literature / ผู้วิจัย, ชุติมา สัจจานันท์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ชุติมา สัจจานันท์ | กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9103 ก493 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9103 ก493] (1).

20. ชงคำ : ศาสตร์และศิลป์แห่งการเขียน = Art of writing / สัจภูมิ ละออ, เรียบเรียง

โดย สัจภูมิ ละออ.

เลขเรียกหนังสือ: 808 ส551ช (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไม้ยมก, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808 ส551ช] (2).