ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 119 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา : โคลงยวนพ่าย / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9103 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.9103 ร419พ] (1).

2. พจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. เล่ม 3 / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2554สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419พ] (1).

3. ราชาศัพท์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย / รัศมี-สุทธิ ภิบาลแทน, อารมณ์ ฉนวนจิตร.

โดย รัศมี ภิบาลแทน | สุทธิ ภิบาลแทน | อารมณ์ ฉนวนจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร388ร (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทฟัน อินเตอร์ แอคท์, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร388ร] (1).

4. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419พ 2526 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10723 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2526สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419พ 2526] (1). Special Status (1).

5. สะกดให้ถูกตามหลักของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน / อบ ไชยวสุ

โดย อบ ไชยวสุ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 อ244ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2518สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 อ244ส] (1).

6. ปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต = Pali-Thai-English-Sanskrit Dictionary / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

โดย จันทบุรีนฤนาถ, กรมพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 413 จ248ป 2537 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 จ248ป 2537] (2).

7. พระมหาชนก = Mahajanaka / พระราชนิพนธ์, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

โดย ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 ภ671พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.913 ภ671พ] (1).

8. การใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมทั้งความหมาย / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419ก 2539 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419ก 2539] (2).

9. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม : ภาพพจน์ โวหาร และกลการประพันธ์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 803 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 803 พ174] (2).

10. ราชนีติ-ธรรมนีติ

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 891.1 ร418 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2537-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 891.1 ร418] (1).

11. ลักษณนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9182 ล219 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2538-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9182 ล219 2538] (3), [Call number: 495.9182 ล219 2538] (1).

12. พจนานุกรมคำฟ้อง / อุทัย ไชยานนท์

โดย อุทัย ไชยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9131 อ819พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9131 อ819พ] (1).

13. บรรณานุกรมกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2485-2540 / [รวบรวมโดย] สุมาลี วีระวงศ์

โดย สุมาลี วีระวงศ์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 016.895911 บ165 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.895911 บ165] (1).

14. สำเนียงเสียงอีสาน / นายเปรี้ยวหวาน, เรียบเรียง

โดย นายเปรี้ยวหวาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9181 น473ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พารากอน, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9181 น473ส] (2).

15. เขียนแผ่นดิน / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น836ข 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกี้ยว-เกล้าพิมพการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911 น836ข 2541] (2).

16. รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนา (2531-2541) / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, บรรณาธิการ

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย | ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 016.49591 ร156 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.49591 ร156] (2).

17. ไกลบ้าน : พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จไปประพาศยุโรป ร.ศ. 126 (ตอนเสด็จประพาศเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส) = Far from home / พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 จ683ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3035 จ683ก] (1).

18. พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 / ทวีศักดิ์ ญาณประทีป, ประธานคณะผู้จัดทำ.

โดย ทวีศักดิ์ ญาณประทีป.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 พ174 2534 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 พ174 2534] (1).

19. พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัยศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9103 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.9103 พ174] (2).

20. พจนานุกรมนักเรียน ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่) / ผู้รวบรวม, ชิต ภิบาลแทน, ชุลีพร สุสุวรรณ

โดย ชิต ภิบาลแทน | ชุลีพร สุสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ช638พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ช638พ] (2).