ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 75 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วุตโตทย : ตำราแต่งฉันท์ฉบับล้านนา / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

โดย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ976ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976ว] (1).

2. อุสาบารส : กวีนิพนธ์ประเภทโคลงดั้นของล้านนาไทย / ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, ผู้ปริวรรต.

โดย ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 พ976อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 พ976อ] (2).

3. ปริทัศน์วรรณคดีลานนาไทย / สิงฆะ วรรณสัย.

โดย สิงฆะ วรรณสัย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ส716ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ส716ป] (3).

4. อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ / กรรณิการ์ วิมลเกษม.

โดย กรรณิการ์ วิมลเกษม | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.912 ก173อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.912 ก173อ] (2).

5. ตำราหัดอ่านอักษรล้านนาจากคร่าวสี่บทและคำจ่มของพระยาพรหมโวหาร / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 อ785ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2529สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 อ785ต] (3).

6. ตำราหัดอ่านอักษรล้านนาจากคร่าวสี่บทและคำจ่มของพระยาพรหมโวหาร / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 อ785ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 อ785ต] (1).

7. ระบบการเขียนอักษรลานนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 อ785ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 อ785ร] (3).

8. โคลงพื้นวัดพระสิงห์ / ปริวรรต, พรรณเพ็ญ เครือไทย

โดย พรรณเพ็ญ เครือไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ค968 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ค968] (2).

9. วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา / โดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ม246ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ม246ว] (3).

10. เรียนหนังสือล้านนาด้วยตนเอง / อินสม ไชยชมภู.

โดย อินสม ไชยชมภู.

เลขเรียกหนังสือ: 495.917 อ746ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : ร้านบุญผดุง, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 อ746ร] (4).

11. ภาษาล้านนาพื้นฐาน / เรียบเรียงโดย จีรพันธ์ ปัญญานนท์

โดย จีรพันธ์ ปัญญานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9111 จ557ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9111 จ557ภ] (2).

12. โคลงสารปถมสมโพธิ / พระมหาชนะ ธมมธโช ภมรพล, ปริวรรต

โดย ชนะ ธมมธโช ภมรพล, พระมหา.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

13. วิธีเรียนหนังสือไทย 200 ชั่วโมง แบบง่ายๆ และหนังสือไทยใหญ่ / โดย พระอธิการอินตา อินทวีโร

โดย อินตา อินทวีโร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 พ414ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่ : ม.ป.พ.] : 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 พ414ว] (4).

14. พระลอ ทอเสียงล้านนา / คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 ม246พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะกรรมการ, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 ม246พ] (2).

15. วรรณกรรมล้านนา / อุดม รุ่งเรืองศรี.

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาภาษาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ785ว 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785ว 2542] (3).

16. โคลงนพบุรีกำสรวล / โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookสามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

17. ตำราภาษาไทเหนือ / ทวี สว่างปัญญางกูร, แสง เจริญพร

โดย ทวี สว่างปัญญางกูร | แสง เจริญพร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ท187ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 ท187ต] (2).

18. กำสรวลพระยาพรหมฯ (คร่าวสี่บทและคำจ่มของพระยาพรหมโวหาร) / อุดม รุ่งเรืองศรี, เรียบเรียง

โดย อุดม รุ่งเรืองศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 อ785ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 อ785ก] (1).

19. กวีล้านนา / ผู้จัดทำ, คณะกรรมการ ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย

โดย ชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ก327 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ประสานงานชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาไทย, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ก327] (1).

20. สรรพ์นิพนธ์ล้านนาคดี. เล่ม 1 / บรรณาธิการ, เกริก อัครชิโนเรศ.

โดย เกริก อัครชิโนเรศ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ส335 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์สันติภาพ, 2545สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส335] (2).