ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เสียงวรรณยุกต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กำเนิดและพัฒนาการ = Tones in Southeast Asia : birth and development / ผณินทรา ธีรานนท์.

โดย ผณินทรา ธีรานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495 ผ195ส 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : ชอบพิมพ์, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 ผ195ส 2557] (1).

2. นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ : ภาษาตระกูลไท / สุริยา รัตนกุล.

โดย สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ส866น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 ส866น] (1).

3. การเปรียบเทียบคำลักษณนามในภาษาตระกูลไท-กะได = A comparison of classifiers in Tai-Kadia Languages / สมทรง บุรุษพัฒน์, โจว กั๋วเหยียน

โดย สมทรง บุรุษพัฒน์ | โจว, กั๋วเหยียน | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท | มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์. ภาควิชาภาษาและวรรณคดีชนกลุ่มน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ส251ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 ส251ก] (3).

4. ศิลป์ศาสตร์แห่งวรรณกรรมอาเซียน : เพศ แบบเรียน วีรบุรุษ ชาติพันธุ์ และความใฝ่ฝันของคนพื้นเมือง / บรรณาธิการ, พิเชฐ แสงทอง.

โดย พิเชฐ แสงทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 809 ศ526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 ศ526] (2).

5. อาเซียนจากมิติวรรณกรรม : อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์ / บรรณาธิการ, ตรีศิลป์ บุญขจร.

โดย ตรีศิลป์ บุญขจร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วรรณคดีศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 809 อ617 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 อ617] (2).