ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา = / เรียบเรียงโดย บุษบา บรรจงมณี และคนอื่นๆ.

โดย บุษบา บรรจงมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 พ174] (1).

2. The Random House dictionary of the English language / Laurence Urdang, editor in chief.

โดย Urdang, Laurence.

เลขเรียกหนังสือ: 423 R194 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: College ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Random House, 1968สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 R194] (1).

3. ทฤษฎีวากยสัมพันธ์ = LCLG 623 : schools of syntactic analysis / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

โดย สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

เลขเรียกหนังสือ: 415 ส749ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 ส749ท] (2).

4. ภาษาศาสตร์พื้นฐาน / ฉลวย บุญประเสริฐ

โดย ฉลวย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 410 ฉ145ภ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 ฉ145ภ 2539] (1).

5. The world's writing systems / edited by Peter T. Daniels and William Bright

โดย Daniels, Peter T | Bright, William.

เลขเรียกหนังสือ: 411 W927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 411 W927] (1).

6. Relevance theory : a guide to successful communication in translation / Ernst-August Gutt

โดย Gutt, Ernst-August | Summer Institute of Linguistics | United Bible Societies.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 G985R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : Summer Institute of Linguistics and United Bible Societies, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 G985R] (1).

7. The Macmillan visual dictionary : multilingual edition / [compiled by] Jean-Claude Corbeil and Ariane Archambault

โดย Corbeil, Jean-Claude | Archambault, Ariane.

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 M167 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: U.S.A. : Macmillan, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 M167] (1).

8. Take, read : scripture, textuality, and cultural practice / Wesley A. Kort

โดย Kort, Wesley A.

เลขเรียกหนังสือ: 220.1 K85T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: University Park, PA. : The Pennsylvania State University Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.1 K85T] (1).

9. ลักษณนามในภาษาจ้วง = Classifiers in Zhuang / ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์

โดย ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9195 ด732ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9195 ด732ล] (2).

10. ภาษาชาวเล = Urak Lawoi' / อมร ทวีศักดิ์

โดย อมร ทวีศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 499.28 อ274ภ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.28 อ274ภ 2535] (1).

11. With literacy and justice for all : rethinking the social in language and education / Carole Edelsky

โดย Edelsky, Carole.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1175 E22W 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Taylor & Francis, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.1175 E22W 1996] (1).

12. The standby book : activities for the language classroom / edited by Seth Lindstromberg

โดย Lindstromberg, Seth.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 S785 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 S785] (1).

13. Social intelligence and interaction : expressions and implications of the social bias in human intelligence / edited by Esther N. Goody

โดย Goody, Esther N.

เลขเรียกหนังสือ: 153.9 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.9 S678] (1).

14. A notional theory of syntactic categories / John M. Anderson

โดย Anderson, John Mathieson.

เลขเรียกหนังสือ: 415 A547N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 A547N] (1).

15. The Indo-European languages / edited by Anna Giacalone Ramat and Paolo Ramat

โดย Giacalone Ramat, Anna | Ramat, Paolo.

เลขเรียกหนังสือ: 410 I41 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 I41] (1).

16. Language program evaluation : theory and practice / Brian K. Lynch

โดย Lynch, Brian K.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 L987L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 L987L] (1).

17. Literacy, culture, and development : becoming literate in Morocco / Daniel A. Wagner

โดย Wagner, Daniel A.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2244 W132L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2244 W132L] (1).

18. Morphology / P. H. Matthews

โดย Matthews, Peter Hugoe.

เลขเรียกหนังสือ: 415 M441M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1997, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 M441M 1997] (1).

19. Talking voices : repetition, dialogue, and imagery in conversational discourse / Deborah Tannen

โดย Tannen, Deborah.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44 T166T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Camgridge University Press, 1996, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 T166T] (1).

20. Linguistic anthropology / Alessandro Duranti

โดย Duranti, Alessandro.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44089 D951L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44089 D951L] (1).