ผลการค้นหาของคุณมี 243 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. The linguistics of giving / edited by John Newman

โดย Newman, John.

เลขเรียกหนังสือ: 497.45 L755 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : John Benjamins Publishing, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 497.45 L755] (1).

122. ตำราเรียนภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน : การอ่าน / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์

โดย อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.884 อ833ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.884 อ833ต] (1).

123. ตำราเรียนภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน : การสนทนา / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์

โดย อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.8824 อ833ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.8824 อ833ต] (1).

124. Thu muc ngon ngu hoc Viet Nam = Bibliography of Vietnamese linguistics

เลขเรียกหนังสือ: 016.4959 B582 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Vietnam : Nha Xuat Ban Van Hoa, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.4959 B582] (1).

125. Situated embodiment : studies in the emergence of spatial meaning / Jordan Zlatev

โดย Zlatev, Jordan.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 Z82S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stockholm : Gotab, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 Z82S] (1).

126. English-Hmong phrasebook with useful wordlist ( for Hmong speakers) / adapted and translated by Cheu Thao.

โดย Cheu,Thao | Center for Applied Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495.972 E58 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Center for Applied Linguistics, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.972 E58] (1).

127. Dictionary of languages : the definitive reference to more than 400 languages / Andrew Dalby

โดย Dalby, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 409.03 D137D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Columbia University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 409.03 D137D] (1).

128. Papers in Southeast Asian linguistics. No. 15, Further Chamic studies / edited by David Thomas

โดย Thomas, David | Australian National University. Pacific Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 499.22 P214 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Canberra, Australia : Pacific Linguistics, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.22 P214] (1).

129. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น / จินดา เฮงสมบูรณ์

โดย จินดา เฮงสมบูรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 410 จ468ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 จ468ภ] (3).

130. การกระจายของภาษากูยในประเทศไทย = The distribution of Kuy dialects in Thailand / วรรณา เทียนมี

โดย วรรณา เทียนมี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.932 ว267ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.932 ว267ก] (2).

131. เสือกับอึ่งอ่าง / เขียนโดย มาลี เปาป่า ; ภาพโดย บุญศักดิ์ ทองดี

โดย มาลี เปาป่า | บุญศักดิ์ ทองลี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ม511ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม511ส] (1).

132. เด็กน้อยสี่คน / เขียนโดย มาลี เปาเป่า ; ภาพโดย จำนงค์ รินธิมา

โดย มาลี เปาป่า.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ม511ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม511ด] (1).

133. การแบ่งกลุ่มภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ : เชิงโครงสร้างและเชิงประวัติ / สรัญญา เศวตมาลย์

โดย สรัญญา เศวตมาลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 ส347ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรพัฒนา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 ส347ก] (1).

134. Toward a theory of cultural linguistics / Gary B. Palmer

โดย Palmer, Gary B.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44089 P174T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Austin, Tex. : University of Texas Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44089 P174T] (1).

135. UTA working papers in linguistics. Vol. 1 / edited by Susan C. Herring and John C. Paolillo

โดย Herring, Susan C | Paolillo, John C | University of Texas. Program in Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 410 U89 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Arlington, Tex. : Unitersity of Texas at Arlington Program in Linguistics, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 U89] (1).

136. Kansas working papers in linguistics. Vol. 22, no. 3, 1997, Special issue on optimality theory / edited by Hangyoo Khym, Supath Kookiattikoon

โดย Khym, Hangyoo | Supath Kookiattikoon | University of Kansas. Linguistics Graduate Student Association.

เลขเรียกหนังสือ: 410.5 K16 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lawrence, Kan. : Linguistics Graduate Student Association, University of Kansas, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.5 K16] (1).

137. Mal-Thai-English dictionary / David Filbeck

โดย Filbeck, David.

เลขเรียกหนังสือ: 495.93 F479M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Department of Linguistics, Payap University, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.93 F479M] (1).

138. แบบฝึกอ่าน และเขียน เริ่มต้น หนังสือไต ในสำเนียง ไทยกลาง / ชายชื้น คำแดงยอดไทย

โดย ชายชื้น คำแดงยอดไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91 ช523บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91 ช523บ] (2).

139. Kansas working papers in linguistics. Vol. 21, 1996 / edited by Melissa Goodell, Dong-Ik Choi

โดย Goodell, Melissa | Choi, Dong-Ik | University of Kansas. Linguistics Graduate Student Association.

เลขเรียกหนังสือ: 410.5 K16 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lawrence, Kan. : Linguistics Graduate Student Association, University of Kansas, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.5 K16] (1).

140. Kansas working papers in linguistics. Vol. 22, no. 1, 1997 / edited by Hangyoo Khym, Supath Kookiattikoon

โดย Khym, Hangyoo | Supath Kookiattikoon | University of Kansas. Linguistics Graduate Student Association.

เลขเรียกหนังสือ: 410.5 K16 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lawrence, Kan. : Linguistics Graduate Student Association, University of Kansas, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.5 K16] (1).