ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 203 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Etymology / Yakov Malkiel

โดย Malkiel, Yakov.

เลขเรียกหนังสือ: 412 M251E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 412 M251E] (1).

2. Semantics / John I. Saeed

โดย Saeed, John I.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 S127S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 S127S] (1).

3. Biological foundations of language / Eric H. Lenneberg

โดย Lenneberg, Eric H.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 L567B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 L567B] (1).

4. Catastrophe theoretic semantics : an elaboration and application of Rene Thom's theory / by Wolfgang Wildgen

โดย Wildgen, Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 401.43 W673C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.43 W673C] (1).

5. In other words : a coursebook on translation / Mona Baker

โดย Baker, Mona.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 B168I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1997, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 B168I] (1).

6. A short history of linguistics / R. H. Robins.

โดย Robins, R. H.

เลขเรียกหนังสือ: 410.9 R657S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Longman, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.9 R657S] (1).

7. Introduction to Cambodian / Judith M. Jacob

โดย Jacob, Judith M.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9328242 J12I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, 1968 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9328242 J12I] (1).

8. The philosophy of language / Jerrold J. Katz

โดย Katz, Jerrold J.

เลขเรียกหนังสือ: 401 K19P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401 K19P] (1).

9. Language change : its characteristics and motivating force / Saranya Savetamalya

โดย Saranya Savetamalya.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 S243L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Aksorn Pattana, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 S243L] (1).

10. ภาษาศาสตร์แนวปฏิบัตินิยม / โรม จิรานุกรม

โดย โรม จิรานุกรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. ทฤษฎีวากยสัมพันธ์ = LCLG 623 : schools of syntactic analysis / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

โดย สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

เลขเรียกหนังสือ: 415 ส749ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 ส749ท] (2).

12. ภาษาศาสตร์พื้นฐาน / ฉลวย บุญประเสริฐ

โดย ฉลวย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 410 ฉ145ภ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 ฉ145ภ 2539] (1).

13. The world's writing systems / edited by Peter T. Daniels and William Bright

โดย Daniels, Peter T | Bright, William.

เลขเรียกหนังสือ: 411 W927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 411 W927] (1).

14. Relevance theory : a guide to successful communication in translation / Ernst-August Gutt

โดย Gutt, Ernst-August | Summer Institute of Linguistics | United Bible Societies.

เลขเรียกหนังสือ: 418.02 G985R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : Summer Institute of Linguistics and United Bible Societies, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.02 G985R] (1).

15. Take, read : scripture, textuality, and cultural practice / Wesley A. Kort

โดย Kort, Wesley A.

เลขเรียกหนังสือ: 220.1 K85T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: University Park, PA. : The Pennsylvania State University Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 220.1 K85T] (1).

16. ลักษณนามในภาษาจ้วง = Classifiers in Zhuang / ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์

โดย ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9195 ด732ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9195 ด732ล] (2).

17. ภาษาชาวเล = Urak Lawoi' / อมร ทวีศักดิ์

โดย อมร ทวีศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 499.28 อ274ภ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.28 อ274ภ 2535] (1).

18. With literacy and justice for all : rethinking the social in language and education / Carole Edelsky

โดย Edelsky, Carole.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1175 E22W 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Taylor & Francis, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.1175 E22W 1996] (1).

19. The standby book : activities for the language classroom / edited by Seth Lindstromberg

โดย Lindstromberg, Seth.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 S785 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 S785] (1).

20. Social intelligence and interaction : expressions and implications of the social bias in human intelligence / edited by Esther N. Goody

โดย Goody, Esther N.

เลขเรียกหนังสือ: 153.9 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 153.9 S678] (1).