ผลการค้นหาของคุณมี 23 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาษาศาสตร์แนวปฏิบัตินิยม / โรม จิรานุกรม

โดย โรม จิรานุกรม.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. ทฤษฎีวากยสัมพันธ์ = LCLG 623 : schools of syntactic analysis / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

โดย สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

เลขเรียกหนังสือ: 415 ส749ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 ส749ท] (2).

3. ภาษาศาสตร์พื้นฐาน / ฉลวย บุญประเสริฐ

โดย ฉลวย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 410 ฉ145ภ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 ฉ145ภ 2539] (1).

4. ลักษณนามในภาษาจ้วง = Classifiers in Zhuang / ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์

โดย ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9195 ด732ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9195 ด732ล] (2).

5. ภาษาชาวเล = Urak Lawoi' / อมร ทวีศักดิ์

โดย อมร ทวีศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 499.28 อ274ภ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.28 อ274ภ 2535] (1).

6. ลักษณะและการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคตของพยัญชนะสะกด = The characteristics and distributions of Northern Khmer : the past, present and future of some dynamic final consonants / โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์, อรวรรณ ภูอิสระกิจ

โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์ | อรวรรณ ภูอิสระกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.932 ส882ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [นครปฐม] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.932 ส882ล] (1).

7. ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา = Pcycholinguistics / พิณทิพย์ ทวยเจริญ

โดย พิณทิพย์ ทวยเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 พ662ภ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เทพมงคลการพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 พ662ภ 2539] (2).

8. ภาษามาเลเซียจากการอ่าน = Bahasa Malaysia through reading / นวนิธิ อยู่โพธิ์

โดย นวนิธิ อยู่โพธิ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท.

เลขเรียกหนังสือ: 499.285 น297ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 499.285 น297ภ] (1).

9. กลุ่มความหมายของคำภาษาเวียดนาม = Groups of meaning of words in Vietnamese / โสภนา ศรีจำปา

โดย โสภนา ศรีจำปา | มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการอินโดจีนศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9228 ส983ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการอินโดจีนศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.9228 ส983ก] (1).

10. ตำราเรียนภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน : การอ่าน / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์

โดย อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.884 อ833ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.884 อ833ต] (1).

11. ตำราเรียนภาษาพม่าขั้นพื้นฐาน : การสนทนา / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์

โดย อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.8824 อ833ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการจัดตั้งภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.8824 อ833ต] (1).

12. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น / จินดา เฮงสมบูรณ์

โดย จินดา เฮงสมบูรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 410 จ468ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 จ468ภ] (3).

13. พัฒนาสื่อภาษาพื้นบ้าน : กรณีภาษาเขมรถิ่นไทย = Using the local vernacular for preserving local culture and producing reading materials for non-Thai populations : the Northern Khmer case study / สุวิไล เปรมศรีรัตน์

โดย สุวิไล เปรมศรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.932 ส882พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : คณะกรรมการเผยแพร่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.932 ส882พ] (2).

14. เสือกับอึ่งอ่าง / เขียนโดย มาลี เปาป่า ; ภาพโดย บุญศักดิ์ ทองดี

โดย มาลี เปาป่า | บุญศักดิ์ ทองลี.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ม511ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการฝึกอบรมภาษาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม511ส] (1).

15. เด็กน้อยสี่คน / เขียนโดย มาลี เปาเป่า ; ภาพโดย จำนงค์ รินธิมา

โดย มาลี เปาป่า.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ม511ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม511ด] (1).

16. การแบ่งกลุ่มภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ : เชิงโครงสร้างและเชิงประวัติ / สรัญญา เศวตมาลย์

โดย สรัญญา เศวตมาลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 417.7 ส347ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรพัฒนา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.7 ส347ก] (1).

17. สัทศาสตร์ = Phonetics / อมร ทวีศักดิ์

โดย อมร ทวีศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 414 อ274ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 414 อ274ส 2542] (2).

18. เอกสารคำสอนวิชา วิธีการทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนาม หลักสูตรปริญญาโท ภาษาศาสตร์และภาษาเอเชียอาคเนย์ / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

โดย สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

เลขเรียกหนังสือ: 410.72 ส749อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.72 ส749อ] (1).

19. ภาพรวมของการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ

โดย พิณทิพย์ ทวยเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 410 พ662ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 พ662ภ] (2).

20. ภาษาศาสตร์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น / สัญชัย สุลักษณานนท์

โดย สัญชัย สุลักษณานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 445 ส553ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 445 ส553ภ] (1).