ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2270 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Medicine practical medicine / English Language Services.

โดย English Language Services.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 E58M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 E58M] (1).

42. ภาษาตลาดของคนอเมริกัน / นิพนธ์ กาบสลับพล.

โดย นิพนธ์ กาบสลับพล.

เลขเรียกหนังสือ: 427.973 น616ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 427.973 น616ภ] (2).

43. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนา = English grammar : practical lessons and exercises for improving conversation / โดย จุลนรี อัชชนียะสกุล.

โดย จุลนรี อัชชนียะสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 425 จ662ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 จ662ว] (2).

44. A handbook of two-word verbs / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ช486ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านปัญญา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 ช486ฮ] (1).

45. อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล = How to overcome reading obstacles / เรียบเรียงโดย เศรษฐวิทย์

โดย เศรษฐวิทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 ศ866อ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เคล็ดไทย [จัดจำหน่าย], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 ศ866อ 2540] (1).

46. หนังสือบทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ซื้อ-ขายสินค้า = English conversation for salesperson and shopping / โดย วิภา มุตตามระ

โดย วิภา มุตตามระ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ว645ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ว645ห 2540] (1).

47. เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง / สวัสดิการกรมวิเทศสหการ

โดย สวัสดิการกรมวิเทศสหการ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ส413ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ส413ร] (3).

48. ทฤษฎีวากยสัมพันธ์ = LCLG 623 : schools of syntactic analysis / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

โดย สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

เลขเรียกหนังสือ: 415 ส749ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 ส749ท] (2).

49. ภาษาศาสตร์พื้นฐาน / ฉลวย บุญประเสริฐ

โดย ฉลวย บุญประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 410 ฉ145ภ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410 ฉ145ภ 2539] (1).

50. คู่มือครูภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ = Basic communicative English for careers / เขียน, เตือนใจ แก้วโอภาส, สมถวิล ศรีจันทึก.

โดย เตือนใจ แก้วโอภาส | สมถวิล ศรีจันทึก.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2407 ต832ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2407 ต832ค] (2).

51. Webster's new world children's dictionary / Victoria Neufeldt, editor in chief

โดย Neufeldt, Victoria.

เลขเรียกหนังสือ: 423 W384 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice Hall, c1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 W384] (1).

52. Practical English grammar / อิสรา สาระงาม, สมใจ นิลเกตุ

โดย อิสรา สาระงาม | สมใจ นิลเกตุ.

เลขเรียกหนังสือ: 425 อ764พ 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือไอบีซี เชียงใหม่, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 อ764พ 2530] (2).

53. หรรษาราตรี = Twelfth night / วิลเลียม เชคสเปียร์ ; นพมาส แววหงส์, แปล

โดย เช็คสเปียร์, วิลเลียม | นพมาส แววหงส์.

เลขเรียกหนังสือ: 822 ช693ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์การแปล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 822 ช693ห] (1).

54. คู่มือเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้นจนพูด อ่าน เขียนได้ / โดย ฝ่ายวิชาการ Books Train Publishing

เลขเรียกหนังสือ: 428 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : รถไฟหนังสือ, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ค695] (2).

55. ถนนนักเขียน = Call it experience / เออร์สกิน คอลด์เวลล์, เขียน ; สิทธิชัย ธาดานิติ, แปล

โดย คอลด์เวลล์, เออร์สกิน | สิทธิชัย ธาดานิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 928.1 ค192ถ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สามัญชน, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.1 ค192ถ 2536] (2).

56. Dickens and the politics of the family / Catherine Waters

โดย Waters, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 823.8 W329D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : cambridge University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 823.8 W329D] (1).

57. The Macmillan visual dictionary : multilingual edition / [compiled by] Jean-Claude Corbeil and Ariane Archambault

โดย Corbeil, Jean-Claude | Archambault, Ariane.

เลขเรียกหนังสือ: 413.1 M167 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: U.S.A. : Macmillan, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.1 M167] (1).

58. Theories of literature in the twentieth century : structuralism, Marxism, aesthetics of reception, semiotics / Douwe Fokkema, Elrud Ibsch

โดย Fokkema, Douwe | Ibsch, Elrud.

เลขเรียกหนังสือ: 801.950904 F662T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: London : C. Hurst,สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 801.950904 F662T] (1).

59. The Cambridge companion to American realism and naturalism : Howells to London / edited by Donald Pizer

โดย Pizer, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 810.912 C178 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 810.912 C178] (1).

60. A dictionary of first names / Patrick Hanks and Flavia Hodges

โดย Hanks, Patrick | Hodges, Flavia.

เลขเรียกหนังสือ: 929.4403 H241D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1996, c1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 929.4403 H241D] (1).