ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 748 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รู้ศัพท์-เก่งอังกฤษ = English vocab for better exam results / เรณู ชูความคิด.

โดย เรณู ชูความคิด.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ร765ร 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 ร765ร 2537] (1).

2. New model English-Thai dictionary / รวบรวมโดย สอ เสถบุตร.

โดย สอ เสถบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ส472น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ส472น] (1).

3. หลักภาษาอังกฤษชั้นสูง / สุนทร โคตรบรรเทา.

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ส788ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ส788ห] (1).

4. Practical English grammar / อิสรา สาระงาม.

โดย อิสรา สาระงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 425 อ764พ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือไอบีซี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 อ764พ 2539] (1).

5. A new English-Thai dictionary (ฉบับรวมศาสตร์) / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579น] (1).

6. วิธีเรียนอังกฤษให้เก่ง / แปลโดย รัตนา สุพัฒนวิชัย

โดย รัตนา สุพัฒนวิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ว614 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิชชา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ว614] (1).

7. Yahoo!. เล่ม 2

เลขเรียกหนังสือ: 793.732 ย249 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เดอะคัลเลอร์ บุ๊คส์, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 793.732 ย249] (2).

8. Words analysis / รวบรวมโดย เจตนาพร

โดย เจตนาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 จ697ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เบญญา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 จ697ว] (1).

9. ไวยากรณ์อังกฤษ อย่าคิดว่ายาก / นภกร ธัมพิพิธ

โดย นภกร ธัมพิพิธ.

เลขเรียกหนังสือ: 425 น189ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 น189ว 2541] (1).

10. อังกฤษผิดง่าย / จำรัส อาภาพิกุล, รวบรวม

โดย จำรัส อาภาพิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428 จ365อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 จ365อ] (1).

11. ศัพท์อังกฤษเพื่อสอบ TOEFL และปริญญาโท / UCLA News Wave Group, รวบรวม

โดย UCLA New Wave Group.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 ย474ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 ย474ศ] (1).

12. สนทนาอังกฤษธุรกิจ = Businiss conversation / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ

โดย สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 ส339ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ส339ส] (1).

13. อังกฤษอ้างอิง / เรียบเรียงโดย, นาฏยา วิพุธศิริ

โดย นาฏยา วิพุธศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 น457อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 น457อ] (1).

14. ฝรั่งมังค่า / ผู้เขียน, นพพร สุวรรณพานิช

โดย นพพร สุวรรณพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 427 น176ฝ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิราบ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 427 น176ฝ] (1).

15. เกสรภาษา / เขียนโดย นพพร สุวรรณพานิช

โดย นพพร สุวรรณพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 428 น176ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิราบ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 น176ก] (1).

16. เรียนอังกฤษจากนิทาน / ปวันรัตน์ ธรรมกุล, รวบรวม

โดย ปวันรัตน์ ธรรมกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 428 ป494ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กังหัน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 ป494ร] (1).

17. วิธีศึกษาภาษาอังกฤษจากข่าว / สวาสดิ์ พรรณา

โดย สวาสดิ์ พรรณา.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส429ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ส429ว 2541] (1).

18. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = A new English-Thai dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ว579พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ว579พ] (1).

19. น้องหมีเก่งศัพท์ A-Z

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 น355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 น355] (2).

20. คู่มือพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ = Improve your English / ผู้เขียน, เอื้อน เล่งเจริญ

โดย เอื้อน เล่งเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 425 อ932ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 อ932ค] (1).