ผลการค้นหาของคุณมี 59 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาษาเยอรมันระดับมูลฐาน 1 = Fundamental German 1 / ธนี เจนภูมิศาสตร์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ธนี เจนภูมิศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ภ487 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ภ487 2530] (1).

2. Deutsch mit spass was? : vokabular und grammatik / Martin Weiss ; แก้วกัลยา วิศวกรนันท์

โดย เวสส์, มาร์ติน | แก้วกัลยา วิศวกรนันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ว919ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล , 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ว919ด] (2).

3. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 1 = Deutsche Grammatik Band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว276ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว276ว 2539] (3).

4. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 2 = Deutsche grammatik band 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267ว 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267ว 2540] (2).

5. ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch fur touristik / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

โดย ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ช685ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ช685ภ] (2).

6. ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch fur touristik / ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

โดย ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ช685ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ช685ภ 2541] (2).

7. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 1 = Deutsche Grammatik Band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว276ว 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว276ว 2542] (1).

8. เครื่องหมายวรรคตอนและความเรียงในภาษาเยอรมัน (กฎ รูปแบบ ขั้นตอน ตัวอย่าง) / โดย เอนก กิมสุวรรณ

โดย เอนก กิมสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 431.1 อ893ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 431.1 อ893ค] (1).

9. เรียนพูดภาษาเยอรมันสำหรับคนไทย = Deutsch fur Thailander / ของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย

โดย มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ม447ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ร้านเฉลิมนิจ [ผู้จัดจำหน่าย], 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ม447ร] (1).

10. ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว = Deutsch fur tourismus / จิราภรณ์ ไมเออร์-คนัพพ์

โดย จิราภรณ์ ไมเออร์-คนัพพ์.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 จ535ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : Sprint, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 จ535ภ] (2).

11. ภาษา 'มัน-'มัน / เรียบเรียง, สีมน

โดย สีมน.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ส733ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ส733ภ] (2).

12. เรียนภาษาเยอรมันด้วยตนเอง / ผู้เขียน, วิมล กมลตระกูล

โดย วิมล กมลตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 438 ว663ร 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438 ว663ร 2544] (2).

13. คู่มือสนทนาภาษาเยอรมัน / โดย ฮอพท์มันน์

โดย ฮอพท์มันน์.

เลขเรียกหนังสือ: 438.24 ฮ159ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 438.24 ฮ159ค 2543] (2).

14. การเรียงลำดับคำในข้อความในแง่ภาษาศาสตร์จิตวิทยา : จากความคิดสู่ภาษา = Die psycholinguistischen aspekte der wortstellung : von der idee zum ausdruck / พรสรรค์ วัฒนางกูร

โดย พรสรรค์ วัฒนางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 430 พ284ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 430 พ284ก] (2).

15. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 1 = Deutsche Grammatik Band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267ว 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267ว 2544] (1).

16. ไวยากรณ์เยอรมัน. เล่ม 2 = Deutsche grammatik Band 2 / วรรณา แสงอร่ามเรือง.

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267ว 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267ว 2544] (2).

17. เรียนพูดภาษาเยอรมันสำหรับคนไทย = Deutsch fur Thailander / ของ ม.ล. มานิจ ชุมสาย

โดย มานิจ ชุมสาย, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ม447ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ร้านเฉลิมนิจ, [2544?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ม447ร] (2).

18. ภาษาเยอรมันพื้นฐาน. เล่ม 1 = Grundsatzliche deutsche sprache grundstufe 1 / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส788ภ 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส788ภ 2543] (2).

19. ภาษาเยอรมันพื้นฐาน. เล่ม 2 = Grundsatzliche deutsche sprache grundstufe 2 / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ส788ภ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ส788ภ 2544] (2).

20. Abtonungspartikeln ในภาษาเยอรมันและเจตนารมณ์ในการสื่อสาร / วรรณา แสงอร่ามเรือง

โดย วรรณา แสงอร่ามเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 435 ว267อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 ว267อ] (2).