Refine your search

Your search returned 2 results from 147798 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 : ภาษาและวรรณคดี = Thailand-Japan in the ASEAN socio-cultural context / บรรณาธิการ, ปราณี จงสุจริตธรรม, ผกาทิพย์ สกุลครู.

by การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 6 : 2555 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) | ปราณี จงสุจริตธรรม | ผกาทิพย์ สกุลครู | สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย.

Call number: 895.609 ก482อ 2555 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2556. Description: 185 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 "ไทย-ญี่ปุ่นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน : ภาษาและวรรณคดี..Availability: Items available for reference: [Call number: 895.609 ก482อ 2555] (1).

2. เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 : สังคมศาสตร์และการศึกษา = Thailand-Japan in the ASEAN socio-cultural context / บรรณาธิการ, อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์.

by การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย (ครั้งที่ 6 : 2555 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ | ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ | สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย.

Call number: 300.952 ก482อ 2555 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย, 2556. Description: 195 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ, โน๊ตเพลง.Other title: เอกสารหลังการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 6 "ไทย-ญี่ปุ่นในบริบทสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน : สังคมศาสตร์และการศึกษา..Availability: Items available for reference: [Call number: 300.952 ก482อ 2555] (1).