ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 701 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ / ยะซุโกะ โดอุระ

โดย โดอุระ, ยะซุโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ด969ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ด969ภ] (2).

42. การใช้ภาษาญี่ปุ่น : คิดอ่านพูดคุยให้เหมือนคนญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุงใหม่) / โดย วิมลรัตน์ ดีสมเลิศ

โดย วิมลรัตน์ ดีสมเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ว671ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ว671ก 2540] (2).

43. พูดญี่ปุ่นธุรกิจ / สมชาย ชัยธนะตระกูล, บรรณาธิการ

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

44. ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส781ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส781ว 2539] (1).

45. กินอยู่อย่างไรในญี่ปุ่น = Living in Japan / แปลโดย วันชัย สีลพัทธ์กุล, ประภา แสงทองสุข

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0952 ก677 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0952 ก677] (1).

46. ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 = Nihongo Yoroshiku / โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ภ483 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ภ483 2541] (2).

47. พูดภาษาญี่ปุ่นให้ง่ายได้อย่างไร / ทาเอโกะ คามิยะ

โดย คามิยะ, ทาเอโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค334พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค334พ] (1).

48. Japanese calligraphy : a bibliographic study / Cecil H. Uyehara

โดย Uyehara, Cecil H.

เลขเรียกหนังสือ: 016.74561 U97J (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lanham, Md. : University Press of America, c1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.74561 U97J] (1).

49. Dreamland Japan : writings on modern manga / Frederik L. Schodt

โดย Schodt, Frederik L.

เลขเรียกหนังสือ: 741.5952 S363D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Stone Bridge Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.5952 S363D] (1).

50. เจาะลึกกิเซโงะและกิตะอิโงะ : คำเลียนเสียงธรรมชาติ / ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ และ ประภา แสงทองสุข, เขียน

โดย ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ป473จ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ป473จ 2541] (1).

51. Japan : spirit & form / Shuichi Kato ; translated and adapted from the Japanese by Junko Abe and Leza Lowitz

โดย Kato, Shuichi | Abe, Junko | Lowitz, Leza.

เลขเรียกหนังสือ: 709.52 K19J (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 709.52 K19J] (1).

52. ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 = Nihongo yoroshiku / โดย ปราณี จงสุจริตธรรม, จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์

โดย ปราณี จงสุจริตธรรม | จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ภ483 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ญี่ปุ่น-ไทย), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ภ483] (1).

53. Obunsha's comprehensive Japanese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 O14 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Obunsha, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 O14 1998] (1).

54. วิธีโทรศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ = How to call Japanese-English / พงษ์พันธ์ เล็บนาค

โดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 พ161ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยแลงเกวจสเตชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 พ161ว] (1).

55. Japanese Kana workbook / by P. G. O'Neill

โดย O'Neill, P. G.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 O58J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1972, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 O58J] (1).

56. รวมบทความญี่ปุ่นศึกษา = Selected readings in Japanese studies / ยุพา คลังสุวรรณ, บรรณาธิการ

โดย ยุพา คลังสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 900.952 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: จัดพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.952 ร155] (3).

57. The stone that shines / by Reiko Uchida ; translated by Elon Satoru Simon

โดย Uchida, Reiko | Simon, Elon Satoru.

เลขเรียกหนังสือ: 895.645 U17S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Reiko Uchida, 1998, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.645 U17S] (1).

58. ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 1000 คำ ที่ควรรู้จัก / ฮีเธอร์ อะเมอรี, เขียน ; มณฑา พิมพ์ทอง, แปล

โดย อะเมอรี, ฮีเธอร์ | มณฑา พิมพ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 อ463ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 อ463ศ] (1).

59. การใช้ [โฮะโตะกะ] / Hisashi Noda, ผู้แต่ง ; วรินทร วูวงศ์, ผู้แปล

โดย โนดะ, ฮิซาชิ | วรินทร วูวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 น931ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

60. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ขั้นพื้นฐาน (ฉบับมูลนิธิญี่ปุ่น) / มูลนิธิญี่ปุ่น, สถาบันภาษาญี่ปุ่น.

โดย สถาบันภาษาญี่ปุ่น | มูลนิธิญี่ปุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ174 2542 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 พ174 2542] (1).