ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 486 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เรียนญี่ปุ่น เข้าใจภาษา

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ร831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คเคส, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ร831] (1).

2. สวัสดีภาษาญี่ปุ่น / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส418 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส418] (1).

3. ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน / สุนทร โคตรบรรเทา

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส788ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส788ภ] (1).

4. พูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

5. คู่มือพูดญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค695] (1).

6. พูดญี่ปุ่น 6 อาทิตย์. เล่ม 1 / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

7. รู้คำศัพท์สดับเชิงช่างในภาษาญี่ปุ่น / เกษม หุเสนีย์

โดย เกษม หุเสนีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 ก786ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 ก786ร] (1).

8. สื่อขานคำไขในภาษาญี่ปุ่น / โดย เกษม หุเสนีย์

โดย เกษม หุเสนีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ก786ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ก786ส] (1).

9. พูดญี่ปุ่นธุรกิจ / สมชาย ชัยธนะตระกูล, บรรณาธิการ

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

10. พูดภาษาญี่ปุ่นให้ง่ายได้อย่างไร / ทาเอโกะ คามิยะ

โดย คามิยะ, ทาเอโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค334พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค334พ] (1).

11. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย / เรียบเรียงโดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค

โดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ161พ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : TLS, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.639591 พ161พ] (1).

12. พจนานุกรมไทยญี่ปุ่น / โฆษา อารียา.

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ฆ852พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913956 ฆ852พ] (1).

13. ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส781ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส781ว 2541] (1).

14. พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย / โฆษา อารียา

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ฆ852พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.ป., 2546?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ฆ852พ] (1).

15. พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น / โฆษา อารียา.

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ฆ852พ 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913956 ฆ852พ 2546] (1).

16. คำช่วย ช่วยด้วย! / บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่น ๆ]

โดย บุษบา บรรจงมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ค355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ค355] (1).

17. พูดญี่ปุ่นประจำวัน / บรรณาธิการ, นาถยา กัลโยธิน

โดย นาถยา กัลโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842 2547] (1).

18. ศัพท์ประจำวัน ไทย-ญี่ปุ่น / สุภา ปัทมานันท์.

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ส837ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ส837ศ] (1).

19. สนทนาภาษาญี่ปุ่น ฉบับได้ผลเร็ว / พนิดา กุลประสูติดิลก.

โดย พนิดา กุลประสูติดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ199ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ199ส] (1).

20. ญี่ปุ่นอะ อิ อุ เอะ โอะ 2000 คำ / พนิดา กุลประสูติดิลก.

โดย พนิดา กุลประสูติดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 พ199ญ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 พ199ญ] (1).