ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 114 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เรียนภาษาจีน (จีนกลาง) = Chinese / โดย พนิดา วัจฉลพงษ์.

โดย พนิดา วัจฉลพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ร832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ร832] (3).

2. ภาษาจีนกลาง. เล่มที่ 1 / ผู้เรียบเรียง, พิชัย พินัยกุล.

โดย พิชัย พินัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 พ642ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวรศิลป์การพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 พ642ภ 2541] (2).

3. ไขคำจีน / ทะเลดาว, เรียบเรียง.

โดย ทะเลดาว.

เลขเรียกหนังสือ: 495.115 ท333ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.115 ท333ข] (4).

4. ไขคำจีน / ทะเลดาว, เรียบเรียง.

โดย ทะเลดาว.

เลขเรียกหนังสือ: 495.115 ท333ข 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.115 ท333ข 2548] (2).

5. ภาษาจีนพื้นฐาน 6 = Foundation Chinese 6 / บุญญนุช ชีวะกำจร

โดย บุญญนุช ชีวะกำจร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 บ441ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 บ441ภ] (3).

6. สนุกสนทนาจีนกลางเพื่อการบริการ

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส216 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส216] (4).

7. คติพจน์นิทานจีน. ชุดที่ 1 : The proverb of Chinese story / โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา

โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.182495911 ว844ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182495911 ว844ค] (2).

8. คติพจน์นิทานจีน. ชุดที่ 2 = The proverb of chinese story / วีระชาติ วงศ์สัจจา.

โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.182495911 ว844ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182495911 ว844ค] (2).

9. ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง / โดย สมชาย ชีวสุนทร.

โดย สมชาย ชีวสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส239ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส239ภ] (2).

10. Longman new junior English-Chinese dictionary / editor, Dominic Lee

โดย Dominic, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 495.103 L856 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Longman, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.103 L856 2002] (2).

11. Longman active study English-Chinese dictionary / editor, Dominic Lee

โดย Dominic, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 495.103 L856 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Longman, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.103 L856 2002] (2).

12. สนุกสนทนาจีนกลางเพื่อการเดินทาง / เรียบเรียง, ชนานาถ ส่งชัย

โดย ชนานาถ ส่งชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ช149ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ช149ส] (4).

13. ภาษาจีนธุรกิจ / ไป๋ชุน ; บรรณาธิการ, ประชา พื้นนาค

โดย ไป๋ชุน | ประชา พื้นนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ป971ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ป971ภ] (2).

14. คู่มือเรียนพูดภาษาไทย จีนกลาง / ช. ศรีงิ้วราย, เรีบยเรียง

โดย ช. ศรีงิ้วราย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91834 ช111ค 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91834 ช111ค 2547] (2).

15. สนทนาภาษาจีนกลาง 1 / โดย กิตติ พรพิมลวัฒน์.

โดย กิตติ พรพิมลวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ก672ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พู่กันจีน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ก672ส] (2).

16. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาจีนกลางแบบรวบรัดตามวิธีของ Hanyu Pinyin / โดย หวัง เหว่ยหมิน.

โดย หวัง, เหว่ยหมิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1158 ห357ค 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1158 ห357ค 2546] (2).

17. You er shi han zi / Yingying Fu

โดย Yingying, Fu.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 Y51Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing Shi : Zhongguo xi ju chu ban she, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 Y51Y] (2).

18. แบบเรียนเร็วภาษาจีน / โดย ชิว ซูหลุน.

โดย ชิว, ซูหลุน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ช576บ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ช576บ 2545] (2).

19. บทสนทนาจีนกลางในชีวิตประจำวัน / เฉินลีลี่.

โดย เฉิน, ลีลี่.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ฉ491บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ฉ491บ] (3).

20. Easy peasy Chinese : Mandarin Chinese for beginners / written by Elinor Greenwood

โดย Greenwood, Elinor.

เลขเรียกหนังสือ: 495.182 G816E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182 G816E] (2).