Your search returned 12 results from 146842 records. Subscribe to this search

|
1. กิจกรรมดนตรีสำหรับครู / ณรุทธ์ สุทธจิตต์

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

Call number: 780.7 ณ252ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534- Description: 163 หน้า : ภาพประกอบ, โน๊ตดนตรี.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.7 ณ252ก] (1).

2. สังคีตนิยม : ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก / ณรุทธ์ สุทธจิตต์

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

Call number: 781.17 ณ252ส 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?] Description: 292 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.17 ณ252ส 2540] (2).

3. สังคีตนิยม : ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก / ณรุทธ์ สุทธจิตต์

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

Call number: 781.17 ณ252ส 2546 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 Description: 335 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.17 ณ252ส 2546] (2).

4. จิตวิทยาการสอนดนตรี / ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

Call number: 780.7 ณ252จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Description: 211 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.7 ณ252จ] (4).

5. สาระดนตรีศึกษา : แนวคิดสู่แนวปฏิบัติ / บรรณาธิการ, ณรุทธิ์ สุทธจิตต์.

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

Call number: 780.7 ส677 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Description: 194 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.7 ส677] (3).

6. ดนตรีคลาสสิก--บทเพลงและการขับร้อง / ผู้เขียน, ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์ | กรมวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ).

Call number: 781.68 ณ252ด Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ]: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545. Description: 118 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ดเพลง.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.68 ณ252ด] (1).

7. สังคีตกวีเอกของโลก / ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

Call number: 927.8168 ณ252ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544. Description: 146 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 927.8168 ณ252ส] (3).

8. สังคีตนิยม : ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก / ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

Call number: 781.17 ณ252ส 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 7Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 Description: 335 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.17 ณ252ส 2547] (2).

9. กิจกรรมดนตรีสำหรับครู / ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาดนตรีศึกษา.

Call number: 780.7 ณ252ก 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไข.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Description: 217 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.7 ณ252ก 2540] (2).

10. สังคีตนิยม : ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก / ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสารัตถศึกษา.

Call number: 781.17 ณ252ส 2535 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข).Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Description: 225 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.17 ณ252ส 2535] (2).

11. ดนตรีศึกษา : หลักการและสาระสำคัญ / ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

Call number: 780.7 ณ252ด 2555 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 9 ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Description: 541 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.7 ณ252ด 2555] (2).

12. สังคีตนิยม : ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก / ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

Call number: 781.17 ณ252ส 2561 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 13 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข).Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. Description: 40 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.17 ณ252ส 2561] (2).