ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 44 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัยกลวิธีการสร้างกะโหลกซอสามสาย = The technique of construction the three string spike fiddle's sound-box / อุดม อรุณรัตน์

โดย อุดม อรุณรัตน์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. Changing identities of Japanese traditional music in twenty first century / by Thitipol Kanteewong

โดย Thitipol Kanteewong.

เลขเรียกหนังสือ: 781.6252 T448C (RES.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Osaka : Osaka City University, 2010สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. การสร้างสื่อสำหรับฝึกทักษะการอ่านโน้ตเปียโนแบบฉับพลันด้วยอีเลิร์นนิ่ง = The creation of piano sight-reading exercises for an e-learning program / จันทร์ โพธิ์.

โดย จันทร์ โพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2555 จ251ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | บทที่ 5 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2555 จ251ก] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2555 จ251ก] (1).
Special Status (1).

4. เสียงสะท้อนจากหนังตะลุง = Sound of Nang-Ta-Lung / ณัฐกฤต ศรีสว่าง.

โดย ณัฐกฤต ศรีสว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2558 ณ321ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2558 ณ321ส] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2558 ณ321ส] (2).

5. การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคระดับบัณติศึกษา โดย มุทิตา นาคเมือง = A graduate Guitar recital by Mutita Narkmuang.

โดย มุทิตา นาคเมือง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2558 ม627ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2558 ม627ก] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2558 ม627ก] (2).

6. การสร้างชุดการสอนทักษะการเล่นลีเวอร์ฮาร์พเบื้องต้น = The creation of Lever Harp teaching package for geginner student / พัชรสกนธ์ โพธิ์.

โดย พัชรสกนธ์ โพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

7. การใช้บทเพลงนสัมการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา / วรพจน์ เลี้ยงประไพพันธ์.

โดย วรพจน์ เลี้ยงประไพพันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

8. การศึกษาเพลงนมัสการของ ศจ. โจนาธาน วิลสัน = The study of Rev. Jonathan Wilson's hymnal / ภราดา โรจนสุพจน์.

โดย ภราดา โรจนสุพจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 782.27 ภ463ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 782.27 ภ463ก] (1). Special Status (3).

9. ความต้องการของบัณฑิตในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาดนตรีที่มหาวิทยาลัยพายัพ = A survey of the interest in studying master program in music at Payap University / สมพงษ์ วงษ์ดี.

โดย สมพงษ์ วงษ์ดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 780.711 ส264ค (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2547สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.711 ส264ค] (2).

10. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการสอนเครื่องสายตะวันตกโดยใช้เทคนิค Piecercise กับเทคนิคการสอนแบบทั่วไป = The comparison of the effectiveness of teaching string instrument using piecercise technique and general technique / สมพงษ์ วงษ์ดี.

โดย สมพงษ์ วงษ์ดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 780.7 ส264ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.7 ส264ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 780.7 ส264ก] (1).

11. การสร้างชุดการสอนวิชาดนตรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Creating an instructional package for teaching music fundamentals to second-year elementary students / ปัทมพร วีรัตนเกษม.

โดย ปัทมพร วีรัตนเกษม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2552 ป532ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | สาระสังเขป | สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้แต่ง สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2552 ป532ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2552 ป532ก] (1), [Call number: DCM-2552 ป532ก] (1).

12. การพัฒนาเทคนิคการสอนและสื่อการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Developing a method for teaching recorder to hearing-impaired students / ฤทธิรงค์ ไชยสุข.

โดย ฤทธิรงค์ ไชยสุข | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2552 ฤ174ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | สาระสังเขป | สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้แต่ง สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2552 ฤ174ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2552 ฤ174ก] (1), [Call number: DCM-2552 ฤ174ก] (1).

13. Developing elementary harmonic ear training exercises for music majors : an approach based on root motion theory and drill technique = การพัฒนาแบบฝึกหัดการฟังพื้นฐานทางเดินคอร์ด สำหรับนักศึกษาดนตรีโดยอิงทฤษฎีรูทโมชั่นและแบบฝึกหัดทำซ้ำ / Peter Vandemoortele.

โดย Vandemoortele, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 781.424 V226D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2009สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (5).

14. การศึกษาประสิทธิผลของการร้องเพลงไทยนมัสการโดยการอ่านโน้ตสากล = A study of the effectiveness of Thai hymn singing by using a choral sight-singing method / ภราดา โรจนสุพจน์.

โดย ภราดา โรจนสุพจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2551 ภ463ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | สาระสังเขป | สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้แต่ง สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2551 ภ463ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2551 ภ463ก] (1), [Call number: DCM-2551 ภ463ก] (1).

15. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาดนตรีเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล : กรณีศึกษา: การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กับการสอนโดยวิธีปกติ = Comparison of learning effectiveness in the subject titled "Fundamental of Western Music" : a case study of teaching with computer multimedia CAI compared to teaching with traditional methods / นิลุบล จันทร์ทอง.

โดย นิลุบล จันทร์ทอง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2552 น668ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2552 น668ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2552 น668ก] (1), [Call number: DCM-2552 น668ก] (1).

16. กรณีศึกษารูปแบบบทการประพันธ์ดนตรีในช่วงสมัยพระราชชายา เจ้าดารารัศมี = A study of the Northern Thai music composition during the period of the H.R.H. Princess Dararatsami of Chiang Mai, (Consort of King Chulalongkorn), In Chiangmai, Thailand / ธิติพล กันตีวงศ์

โดย ธิติพล กันตีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 ธ587ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.9593 ธ587ก] (1). Items available for reference: [Call number: 780.9593 ธ587ก] (2).

17. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีสากลระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = The factors related to the grade point averages of Chiang Mai undergraduate students majoring in Western music / มณฑิรา ศิริสว่าง.

โดย มณฑิรา ศิริสว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2553 ม122ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2553 ม122ป] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2553 ม122ป] (1), [Call number: DCM-2553 ม122ป] (1).

18. การสร้างชุดการสอนดนตรีไทยภาคปฏิบัติ "ซอด้วงและซออู้" เพลงแป๊ะสามชั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดท่าต้นกวาว = Developing an instructional package for teaching fifth-grade students to play Pleng Pae Sam Chan on the Saw-Dueng and Saw-Uu : a case study at Watthatonkwaw School / ดนุชา สมใจดี.

โดย ดนุชา สมใจดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2553 ด123ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2553 ด123ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2553 ด123ก] (1), [Call number: DCM-2553 ด123ก] (1).

19. การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาเปียโนระดับสูงให้ประสบความสำเร็จ = Behaviors that affect the successful learning of piano skills at the advanced level / ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์.

โดย ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2553 ธ393ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2553 ธ393ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2553 ธ393ก] (1), [Call number: DCM-2553 ธ393ก] (1).
Special Status (1).

20. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน = Factors that affect the decision to major in music at the university level : a case study of universities in the Upper-Northern Region of Thailand / อิศรากร พัลวัลย์.

โดย อิศรากร พัลวัลย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2553 อ756ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2553 อ756ป] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2553 อ756ป] (1), [Call number: DCM-2553 อ756ป] (1).