ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 115 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. ประวัติศาสตร์พื้นที่ทางการเกษตรโหล่งปง / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ สันติพงษ์ ช้างเผือก ... [และคนอื่นๆ]

โดย สันติพงษ์ ช้างเผือก.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ป373 (สพ. 3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย สำนักงานภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ป373] (1).

42. เชียงใหม่-ระยอง-หลักสอง-ผักไห่ = Chiangmai-Rayong-Lak Song-Phak Hai / เอนก นาวิกมูล

โดย เอนก นาวิกมูล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ893ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ893ช] (2).

43. เชียงใหม่ (ใหม่) เชียงใหม่ (เก่า) / ผู้เขียน, ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร, บุญเสริม สาตราภัย

โดย ณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร | บุญเสริม สาตราภัย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ณ322ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อุดมปัญญา, 2553สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ณ322ช] (2).

44. เชียงใหม่ในความทรงจำ = Chiang Mai in memories / โดย บุญเสริม สาตราภัย

โดย บุญเสริม สาตราภัย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 บ593ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : Chao, Bridge International Foudation, [2554?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 บ593ช] (1).

45. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 30, ย่านถนนเจริญประเทศ / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ย่านถนนเจริญประเทศ.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

46. พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี (26 สิงหาคม 2416 - 9 ธันวาคม 2476) / รวบรวมโดย เจ้าแสงดาว ณ เชียงใหม่

โดย แสงดาว ณ เชียงใหม่, เจ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ส958พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์กลางเวียง, 2517สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ส958พ] (2), PYULIB-DW [Call number: 959.3035 ส958พ] (2).

47. ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ / ผู้เรียบเรียง, จินตนา มัธยมบุรุษ, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, เครือวัลย์ สุขาบูรณ์.

โดย จิตนา มัธยมบุรุษ | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | เครือวัลย์ สุขาบูรณ์ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ป373 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ป373] (6), PYULIB-DW [Call number: 959.303 ป373] (2).

48. เวียงกุมกาม : รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน / คณะผู้เรียบเรียง, สายันต์ ไพรชาญจิตร์, พิสิฐศักดิ์ บรรณานุรักษ์, เสน่ห์ มั่นประสงค์

โดย สายันต์ ไพรชาญจิตร์ | พิสิฐศักดิ์ บรรณานุรักษ์ | เสน่ห์ มั่นประสงค์ | กองโบราณคดี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส665ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 ส665ว] (1).

49. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์เมืองโบราณ : ศึกษาเปรียบเทียบเมืองหลวงพระบางและเมืองเชียงใหม่, วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2537 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวันที่ 31 สิงหาคม-5 กันยายน 2537 ณ หอประชุมพูสี เมืองหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ม.ล. สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, บรรณาธิการ

โดย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอนุรักษ์เมืองโบราณ : ศึกษาเปรียบเทียบเมืองหลวงพระบางและเมืองเชียงใหม่ (2537 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) | สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล.

เลขเรียกหนังสือ: 307.07 ส355ส (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 307.07 ส355ส] (2).

50. คริสตศาสนากับสังคมเชียงใหม่ = Christianity and Chiang Mai society / สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

โดย มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 261.1593 ม246ค (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10716 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขา, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 261.1593 ม246ค] (3), [Call number: 261.1593 ม246ค] (2). Special Status (1).

51. เจ็ดร้อยปีเมืองเชียงใหม่ / พันธุ์ทวี ไสยมรรคา, บรรณาธิการ

โดย พันธุ์ทวี ไสยมรรคา.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 จ688 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่, 2540สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 จ688] (2).

52. ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ปิแอร์ โอร์ต, บันทึกเรื่องราว ; พิษณุ จันทร์วิทัน, แปลและเรียบเรียง.

โดย โอร์ต, ปิแอร์ | พิษณุ จันทร์วิทัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 อ981ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : การันต์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 อ981ล] (8), PYULIB-DW [Call number: 959.3035 อ981ล] (2).

53. โครงการปริวรรตคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา จากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลางเรื่อง หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนา จากเอกสารคัมภีร์ใบลานและพับหนังสา / ปริวรรตและจัดทำโดย สรัสวดี อ๋องสกุล

โดย สรัสวดี อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส349ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส349ค] (1).

54. ตำนานเชียงใหม่ปางเดิม / ลมูล จันทน์หอม, บรรณาธิการ

โดย ลมูล จันทน์หอม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ต359 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ต359] (2).

55. นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ 700 ปี / อภิวรรณ วีระสมิทธ์, เรื่อง ; สามารถ จันทร์แจ่ม, ภาพ

โดย อภิวรรณ วีระสมิทธ์ | สามารถ จันทร์แจ่ม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 อ265น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 อ265น] (5), [Call number: 915.93 อ265น] (2).

56. สมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง / จัดทำโดย ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่

โดย เชียงใหม่. ประชาสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส272 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2538สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส272] (5).

57. ตำนานมังราย เชียงใหม่ เชียงตุง / บรรณาธิการ, ทิว วิชัยขัทคะ, ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว ; ปริวรรต, สิงห์แก้ว มโนเพชร

โดย ทิว วิชัยขัทคะ | ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | สิงห์แก้ว มโนเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ต359 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ต359] (7).

58. ตำนานเชียงใหม่ปางเดิม / ปริวรรต, สมหมาย เปรมจิตต์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมหมาย เปรมจิตต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. ฝ่ายวิจัยล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3024 ต359 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายวิจัยล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3024 ต359] (3).

59. งานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี : ความเป็นมาและความเคลื่อนไหว / ผู้เขียน, สมโชติ อ๋องสกุล

โดย สมโชติ อ๋องสกุล | คณะอนุกรรมการด้านวิชาการงานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส241ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ งานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส241ง] (2).

60. ปาไป่สีฟู่ - ปาไป่ต้าเตี้ยน : เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ = Chiang Mai through the Eyes of Yuan and Ming China / วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ

โดย วินัย พงศ์ศรีเพียร | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ป547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ป547] (5).